FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Sitka­gran

● Et bar­tre som kan bli 50–70 me­ter høyt, og over 700 år gam­melt.

● Vok­ser na­tur­lig langs vest­kys­ten av USA og Ca­na­da.

● Sitka­gran er det mest ut­plan­te­de uten­lands­ke tre­sla­get i Nor­ge, i ho­ved­sak langs kys­ten, for­di gra­na tå­ler sjø­sprøyt og vind godt.

● Be­gre­pet «pø­bel­gran» er en sam­le­be­teg­nel­se for gran som er plan­tet uten­for sitt na­tur­li­ge ut­bre­del­ses­om­rå­de i Nor­ge, som uten­landsk gran og norsk gran plan­tet på Vest­lan­det og nord for Salt­fjel­let.

● I pe­rio­den 1950–1975 var ut­plan­tin­gen av frem­med­ar­tet gran på sitt høy­es­te, som en del av skog­rei­sings­pro­gram­met i Nor­ge.

● Be­stan­den end­rer de kli­ma­tis­ke for­hol­de­ne lo­kalt; ly­set hind­res i å nå bak­ken på grunn av de tet­te grei­ne­ne, og jords­mon­net for­su­res.

● Be­plant­nin­ger av sitka­gran re­du­se­rer arts­mang­fol­det, og det er ikke lov å plan­te trær­ne uten spe­si­ell til­la­tel­se fra nors­ke myn­dig­he­ter.

● Til­tak for å fjer­ne sitka­gran i om­rå­der hvor den tru­er na­tur­li­ge ar­ter støt­tes av Miljø­di­rek­to­ra­tet.

Ole Mor­ten Ert­zeid Opsahl har også sin egen his­to­rie fra kul­tur­land­ska­pet på øya. Han og bro­ren Tor­bjørn, som hjel­per til med tre­fel­lin­gen, har fa­mi­lie­til­knyt­ning til Ny-helle­sund, og til­brak­te sto­re de­ler av barn­dom­men og ung­doms­ti­den på øy­ene.

– Jeg hus­ker da vi som små gikk inn un­der dis­se trær­ne. Det var en trolsk stem­ning her, for­tel­ler Tor­bjørn Ert­zeid Opsahl.

FRAKTES UT MED HELIKOPTER

Tre­fel­lin­gen på Ka­pell­øya er møy­som­me­lig ar­beid. Når et tre er felt, blir det kvis­tet, for så å bli mer­ket med di­men­sjo­ne­ne, for å til­pas­ses frak­ten. De­ret­ter fes­tes det strop­per på.

Om­rå­det trær­ne vok­ser i, er vans­ke­lig til­gjen­ge­lig. For å skå­ne grønt­om­rå­det og unn­gå ma­ski­ner i det ver­ne­de om­rå­det, skal tøm­me­ret løf­tes med helikopter fra fall­ste­det til sun­det. Der­fra fraktes de på lek­ter til in­du­stri­kaia i Høl­len Vest, og vi­de­re med tøm­mer­bil.

– Van­lig­vis fel­ler vi 20–30 trær på en dag, men her rek­ker vi ikke mer enn 10–12, for­tel­ler Ole Mor­ten Ert­zeid Opsahl.

Når de sto­re trær­ne er fjer­net, blir det noe etter­ar­beid.

– For­yn­gel­sen går over hele øya, så vi må også ta etter­veks­ten, for­tel­ler Ert­zeid Opsahl.

Kvis­te­ne blir sam­let i hau­ger, for så å bli brent til høs­ten.

Han har re­gist­rert sitka­gran i hele vern­om­rå­det. Støt­ten fra Miljø­di­rek­to­ra­tet mu­lig­gjør at tre­fjer­nin­gen ut­fø­res kost­nads­fritt av fyl­kes­man­nen, men en­kel­te ste­der øns­ker grunn­ei­er­ne selv å fel­le trær­ne.

KOLLSTAD ALLE FOTO: REIDAR

Ole Mor­ten Ert­zeid Opsahl blir li­ten un­der sko­gen av sitka­gran, som står langs­med kyst­sti­en inn fra Olav­sun­det på Ka­pell­øya i Ny-helle­sund.

Trær­ne står i et vans­ke­lig til­gjen­ge­lig om­rå­de, med fjell­vegg på beg­ge si­der, og vil bli frak­tet ut her­fra med helikopter.

Olav­sun­det i Ny-helle­sund er et yn­det ut­farts­sted for båt­fol­ket som­mers­tid. På top­pen av Helg­øya skim­tes to var­der, de så­kal­te Hel­le­sunds­jen­te­ne, som pre­ger kom­mune­vå­pe­net til Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.