Fjer­net spi­ral med ut­styr kjøpt på Biltema

34-årin­gen skal ha brukt ut­styr kjøpt på net­tet og Biltema da hun fjer­net spi­ra­len til venn­in­nen som trod­de at 34-årin­gen var lege.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

– Hun sa at hun øns­ket å fjer­ne spi­ra­len, men had­de pro­ble­mer med å få time hos le­gen. Der­for sa jeg at jeg kun­ne gjø­re det, for­tal­te den be­dra­ge­ri-til­tal­te 34-årin­gen i ret­ten ons­dag.

I lø­pet av et drøyt år skal kvin­nen ha lurt til seg pen­ger fra 15 per­soner. Tre av of­re­ne, to kvin­ner og en mann, ble be­hand­let på en måte som har ført til at på­tale­myn­dig­he­ten har til­talt 34-årin­gen for kroppskren­kel­se.

I lik­het med man­ge and­re trod­de dis­se tre at 34-årin­gen var ut­dan­net lege. Kvin­nen, om­talt som «lur­ele­gen», har ald­ri job­bet som lege og har in­gen medi­sinsk ut­dan­nel­se.

– KJØPTE TANG På BILTEMA

I mars 2016 fjer­net 34-årin­gen en spi­ral fra un­der­li­vet til en ven- nin­ne.

– Vi had­de vært ven­ner i et halvt år da hun spur­te om jeg kun­ne ta ut spi­ra­len hen­nes. Jeg har gjort det­te på meg selv. Det er van­lig å gjø­re det­te hjem­me. Det kan sik­kert opp­stå en kom­pli­ka­sjon, men det skal eks­tremt mye til, sa 34-årin­gen.

Kvin­nen opp­lys­te at hun bruk­te et spe­kulum hun had­de kjøpt på net­tet og en lang tang hun had­de kjøpt på Biltema da hun fjer­net spi­ra­len.

– Ut­sty­ret ble kokt, svar­te 34-årin­gen da en av med­dom­mer­ne vil­le vite hvor­dan hun ste­ri­li­ser­te ut­sty­ret.

34-årin­gen ga også venn­in­nen tre el­ler fi­re va­li­um.

– Det var mine tab­let­ter. Hun sa at hun had­de tatt det før, sa 34-årin­gen.

Venn­in­nen skal for­kla­re seg i ret­ten se­ne­re. Hun har tid­li­ge­re sagt til VG at hun føl­te seg kren­ket og brukt.

– Jeg trod­de fullt og helt på hen­ne. Hun sa at hun had­de job­bet som gy­ne­ko­log da hun var tur­nus­lege, og det vir­ket tro­ver­dig, sa kvin­nen til VG i ok­to­ber i fjor.

«BEHANDLING» På HOTELL

To må­ne­der se­ne­re skal 34-årin­gen ha «be­hand­let» venn­in­nens ekte­mann, som slet med hode­verk. På et hotell i Kris­tian­sand skal hun ha tryk­ket man­nen på pan­nen og stuk­ket et hull i fin­ge­ren hans. Man­nen fikk de­ret­ter smerte­stil­len­de medi­ka­men­ter.

Da­gen etter kom man­nen til 34-årin­gens bo­lig. Da sat­te 34-årin­gen fle­re sprøy­ter på ham og in­ji­ser­te væs­ke i pan­nen hans.

Den tred­je per­sonen var en barn­doms­venn­in­ne av 34-årin­gen som be­tal­te 3500 kro­ner for en bo­tox-behandling hun ald­ri fikk. Den sam­me kvin­nen gikk på fle­re medi­si­ner, men ble over­talt av 34-årin­gen til å slut­te med dis­se. Hun ble i ste­det gitt ma­la­ria­me­di­sin, Vol­ta­ren og to and­re lege­mid­ler.

– DET ER JO IKKE Så LURT

Dom­mer Jan At­le Han­sen vil­le vite hva 34-årin­gen tenk­te om den­ne be­hand­lin­gen.

– Det er jo ikke så lurt, svar­te 34-årin­gen.

Hun hev­det at medi­si­ne­ne kvin­nen fikk var medi­si­ner hun selv had­de fått av sin lege. Iføl­ge til­ta­len ble kvin­nen svært dår­lig av medi­si­ne­ne hun fikk av 34-årin­gen.

– Jeg had­de ikke noe kon­takt med hen­ne etter det­te. Jeg viss­te ikke hvor­dan hun had­de rea­gert før po­li­ti­et for­tal­te meg det, for-

FAKTA Det­te er «lur­ele­gen» til­talt for

● Våren 2016 fikk 34-årin­gen 3500 kro­ner av en kvin­ne som ble lo­vet en bo­tox­be­hand­ling. Kvin­nen ble også for­talt at hun skul­le ope­re­res ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand 15. april 2016.

● Fra ja­nu­ar til ok­to­ber 2016 skal 34-årin­gen ha lurt til seg 147.000 kro­ner fra en mann i Vest­fold, ved å over­be­vi­se man­nen om at hun ble pres­set for pen­ger av et kri­mi­nelt nett­verk i Oslo, at fa­ren til bar­na hen­nes krev­de pen­ger for å la hen­ne be­sø­ke dem, samt en rek­ke and­re grun­ner.

● Som­me­ren 2015 skal 34-årin­gen ha lurt en hus­ei­er i Dram­men til å ak­sep­te­re et bud på 4,55 mil­lio­ner kro­ner. Da kon­trak­ten skul­le skri­ves ble det klart at hun ikke kun­ne be­ta­le. Kvin­nen me­ner der­imot at hun had­de skaf­fet fi­nan­sie­ring og nek­ter der­for straff­skyld.

● Tors­dag 15. sep­tem­ber 2016 skal hun ha lurt en hus­ei­er til å ak­sep­te­re et bud på 20,6 mil­lio­ner tal­te 34-årin­gen.

Kvin­nen, en barn­doms­venn­in­ne av 34-årin­gen, for­klar­te seg også i ret­ten ons­dag. Hun for­tal­te at hun er sterkt pre­get av hen­del­sen.

– Jeg har mye smer­ter. Jeg sli­ter med pa­nikk­angst, de­pre­sjon og har pro­ble­mer med å gå ut. Men jeg prø­ver å hol­de meg oppe, sa kvin­nen, som vit­net via te­le­fon fra ut­lan­det.

– JEG ØNS­KET å HJELPE

34-årin­gen har ikke klart å for­kla­re hvor­for hun utga seg for å være lege over­for en rek­ke per­soner. Hun av­vis­te at hun had­de noe øko­no­misk mo­tiv, men frem- kro­ner for en ei­en­dom på Tjø­me. 34-årin­gen skrev un­der kon­trak­ten, men iføl­ge til­ta­len had­de hun ikke til hen­sikt å be­ta­le, noe hun hel­ler ikke var i stand til.

● I mai-juli 2016 skal hun ha lurt til seg 132.871 kro­ner fra en Ms-syk kvin­ne, hen­nes kjæ­res­te og en ka­me­rat.

● Et for­søk på grovt be­dra­ge­ri, ons­dag 21. sep­tem­ber 2016. 34-årin­gen skal da ha for­søkt å lure til seg en BMW M6 til 1,2 mil­lio­ner kro­ner. «Lur­ele­gen» send­te et skjerm­bil­de som skul­le vise at pen­ge­ne var over­ført, men han­de­len ble ikke gjen­nom­ført og hun fikk ikke bi­len.

● Kvin­nen er også til­talt for yt­ter­li­ge­re sju be­dra­ge­ri­er, som er mind­re al­vor­li­ge. Det­te drei­er seg blant an­net om for­skudds­be­ta­ling for ride­ut­styr som ald­ri ble le­vert, be­ta­ling for leie av bå­ter som ikke ek­sis­ter­te og for­skudds­be­ta­ling for leie av bil og lei­lig­het i Spa­nia. he­vet at hun har et sterkt øns­ke om å hjelpe and­re.

– Det er mu­lig at det er noe som er galt med meg. Jeg ten­ker ikke som dere and­re. Had­de jeg klart å for­stå meg selv, så had­de jeg klart å slut­te. Men det kla­rer jeg ikke, sa 34-årin­gen.

Det er satt av tre da­ger til retts­sa­ken i Aust-ag­der ting­rett. To­talt skal 18 vit­ner for­kla­re seg i den om­fat­ten­de be­dra­geri­sa­ken. I til­ta­len er det tatt for­be­hold om å kre­ve er­stat­ning på over 700.000 kro­ner to­talt til de man­ge of­re­ne.

FOTO: ERLEND OLSBU

Den til­tal­te «lur­ele­gen» i Aust-ag­der ting­rett ons­dag. Her med sin for­sva­rer Ole Joakim De­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.