– Vi har ald­ri vært så tid­lig ute

Søg­ne-bøn­der le­ve­rer tro­lig årets førs­te bær. I midt­en av juni vil de fles­te jord­bær­bøn­de­ne være i gang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL NYGAARD kjetil.nygaard@fvn.no

– Vi har gjort alt vi kan for å få fram bæ­re­ne tid­ligst mu­lig, sier Bjørn Arild Stea.

Al­le­re­de først­kom­men­de lør­dag hå­per han at han sam­men med Arild Ber­ge og Per Try kan pluk­ke de førs­te røde fris­tel­se­ne fra jor­de­ne sine i Søg­ne.

– Vi vet ikke hvor mye vi kan pluk­ke al­le­re­de lør­dag, men no­en skal i alle fall få en smak. Vi har ald­ri vært så tid­lig ute før, for­tel­ler Stea.

Han me­ner det har vært en jord­bær­venn­lig vår, med mye sta­bilt vær.

– Det har ver­ken vært eks­tremt kaldt el­ler eks­tremt varmt. Det er bra for jord­bæ­re­ne, for­kla­rer Stea.

SNART PLUKKING I GRIMSTAD

Red­dal-bon­de Aa­non Midt­stu har ofte vært vel­dig tid­lig ute med jord­bær. I år må han tro­lig se seg slått av jord­bær­bøn­de­ne Stea og Ber­ge i Søg­ne.

– Det ser ut til å bli en nor­mal start for os. Rundt 8. juni be­gyn­ner vi å pluk­ke bær, for­tel­ler Midt­stu.

Han har fle­re uli­ke sor­ter jord­bær, og reg­ner med å pluk­ke i cir­ka én må­ned. De­ret­ter ret­tes fo­ku­set for fullt mot bringe­bær og rips.

– Bringe­bæ­re­ne er tid­li­ge i år, og de førs­te blir nok pluk­ket rundt 17. juni, sier han.

VENNESLA-BÆR

Kris­ten Steins­land i Vennesla er nor­malt litt se­ne­re ute med bæ­re­ne enn bøn­de­ne som lig­ger langs kys­ten. Han reg­ner med å be­gyn­ne å pluk­ke cir­ka 14. juni.

– De bæ­re­ne jeg har dek­ket med duk er al­le­re­de gans­ke sto­re. Vi kan nok be­gyn­ne å pluk­ke dem om et par uker. De­ret­ter kom­mer de and­re fel­te­ne med bær i tur og or­den, for­tel­ler han.

Steins­land har også i år kun ett ut­salgs­sted - ved gart­ne­ri­et på Kvar­stein. I år vil han også til­by selv­plukk i åke­ren, noe han drop­pet i fjor.

– Det var så man­ge som sav­net det, så det må vi få til igjen i år. Nå ser det ut som jeg kan få en lang se­song på et par må­ne­der, men det er selv­føl­ge­lig av­hen­gig av væ­ret, for­tel­ler han.

GRÅSKIMMELSOPP

I fjor fikk man­ge jord­bær­bøn­der på Sør­lan­det bæ­re­ne sine øde­lagt av gråskimmelsopp. Til sam­men tap­te de man­ge mil­lio­ner kro­ner.

Steins­land ut­tal­te seg ald­ri om sopp­an­gre­pet i fjor. Han så ikke på sopp­an­gre­pet som så al­vor­lig som and­re ga ut­trykk for.

– Det var spe­si­elt vær i fjor. Vi som har dre­vet med jord­bruk i man­ge år, vet at det går litt opp og ned i den­ne bran­sjen. Vi er ut­satt for vær og vind, og jeg har opp­levd bå­de frost­ska­der og over­vint­ring s ska­der på plan­te­ne. Sånn er det å dri­ve med det­te, for­kla­rer han.

FIASKO I KRIS­TIAN­SAND I FJOR

En som der­imot fikk øde­lagt sto­re meng­der av fjor­året av grå­skim­mel­sop­pen, er Karl Yng­ve Kris­ten­sen i Tveit. Han har i fle­re år vært Sør­lan­dets størs­te jord­bær­pro­du­sent, men i 2016 le­ver­te han kun 20 % av hva han van­lig­vis gjør.

– Det var helt fiasko. Blir det varmt og fuk­tig, kan sop­pen bry­te ut i år også, men vi hå­per in­der­lig å slip­pe det, for­tel­ler han.

Si­den det ble slått fast at sop­pen er re­sis­tent mot en­kel­te sprøyte­mid­ler, har Tveit-bon­den byt­tet ut no­en sprøyte­mid­ler og sat­ser på en mye bed­re se­song i år.

– Det er tid­lig ennå, men fel­te­ne ser nor­ma­le ut. Vi reg­ner med å be­gyn­ne pluk­kin­gen mel­lom 15. og 20. juni, for­tel­ler Kris­ten­sen.

❞ Vi vet ikke hvor mye vi kan pluk­ke al­le­re­de lør­dag, men no­en skal i alle fall få en smak.

BJØRN ARILD STEA, Søg­ne-bon­de

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Arild Ber­ge (t.v.) og Per Try i jord­bær­åke­ren i Søg­ne ons­dag etter­mid­dag.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Den­ne kur­va med jord­bær ble pluk­ket ons­dag. Lør­dag me­ner Ber­ge de skal være så røde at de kan sel­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.