Fore­slår re­du­ser­te bomsatser for hy­brid­bi­ler

Bom­sat­se­ne i Kris­tian­sand skal opp, men hvor mye du skal be­ta­le vil tro­lig av­hen­ge av hvor mye bi­len slip­per ut. Nå la­ges de førs­te for­sla­ge­ne til hva taks­te­ne skal være.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Bå­de fyl­kes­ting og by­sty­re har sagt at de vil vur­de­re det som kal­les miljø­dif­fe­ren­si­er­te bomsatser når da­gens bom­penge­ord­ning skal av­lø­ses av en ny. Det­te vil tro­lig skje i 2019.

– Vi har la­get et for­slag til hvor­dan vi kan dif­fe­ren­siere bom­sat­se­ne i fi­re uli­ke ka­te­go­ri­er slik de­par­te­men­tet åp­ner for, sier Karl Sands­mark i Sta­tens veg­ve­sen.

Sa­ken lig­ger fort­satt hos sek­re­ta­ria­tet som job­ber med en ny by­miljø­av­ta­le og en ny bom­penge­ord­ning. De har la­get et for­slag til hvor­dan man kan kre­ve inn differensierte bomsatser og li­ke­vel få sam­me inn­tekt som hvis alle be­tal­te sam­me takst.

Må OPP

Det er al­le­re­de fat­tet et prin­sipp­ved­tak i Kris­tian­sands­re­gio­nen om at bom­sat­se­ne skal opp med 50 pro­sent. Hvis alle skul­le be­ta­le det sam­me, had­de det be­tydd 32 kro­ner i bom­men for en per­son­bil i rush­ti­den, slik Fædre­lands­ven­nen har skre­vet fle­re gan­ger.

Men etter det­te ved­ta­ket, har Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet fore­slått at byer som øns­ker det kan inn­føre differensierte sat­ser. Det­te er det fler­tall for på Stor­tin­get.

Sek­re­ta­ria­tet har der­for la­get det­te for­sla­get til nye sat­ser:

Null­ut­slipp: 15 kr i rush, 10 kr uten­om rush.

Lad­bar hy­brid: 22,50 kr i rush, 15 kr uten­om rush

Ben­sin, gass, eta­nol o.l: 30 kr i rush, 20 kr uten­om rush

Die­sel: 37,50 kr i rush, 25 kr uten­om rush

Slik det ser ut i dag er det lite rea­lis­tisk at el­bi­le­ne skal be­tal en slik sats når den nye bom­penge­ord­nin­gen be­gyn­ner å gjel­de.

I den vi­de­re be­hand­lin­gen kan no­en av klas­se­ne bli slått sam­men. Det kan også bli ak- tu­elt med en mo­dell der null­ut­slipps­bi­le­ne (el­bi­ler og hydro­gen) be­gyn­ner å be­ta­le når de ut­gjør ti pro­sent av alle kjøre­tøy. En lig­nen­de ord­ning er fore­slått i Ber­gen.

EL­BI­LER

I and­re byer har de­bat­ten dreid seg om die­sel­bi­ler skal be­ta­le mer enn ben­sin­bi­le­ne og hva som skjer med el­bi­le­ne og hydro­gen­bi­le­ne.

– Det er to al­ter­na­ti­ver for null­ut­slipps­bi­le­ne. Det ene er at de be­gyn­ner å be­ta­le når den nye bom­penge­pe­rio­den star­ter, men at de be­ta­ler en vel­dig lav sats. Al­ter­na­ti­vet er at det er gra­tis fra star­ten, men når man har nådd et visst an­tall null­ut­slipps­bi­ler går man inn og vur­de­rer om de skal be­ta­le, sier Jo Viljam Driv­dal, som leder ut­red­nings­ar­bei­det.

Han leg­ger til at hvis re­gio­nen be­stem­mer seg for å inn­føre miljø­dif­fe­ren­si­er­te sat­ser må man inn og jus­te­re taks­te­ne of­te­re enn det man gjør i dag.

FORURENSER BE­TA­LE MEST

– Hva er bak­grun­nen for at dere har falt ned på ak­ku­rat dis­se sat­se­ne?

– Vi har prøvd å dif­fe­ren­siere med sik­te på at de som forurenser mest skal be­ta­le mest. Ut­gangs­punk­tet er re­gio­nens prin­sipp­ved­tak om at sat­se­ne skal opp fem­ti pro­sent, og så har vi for­søkt å dif­fe­ren­siere slik at no­en be­ta­ler litt mer el­ler litt mind­re, sier Driv­dal.

Iføl­ge Opp­lys­nings­kon­to­ret for vei­tra­fik­ken (OVF), er det re­gist­rert 2755 el­bi­ler i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Det­te ut­gjør i over­kant av sju pro­sent av alle re­gist­rer­te per­son­bi­ler i kom­mu­nen.

Tal­le­ne i bom­men er på sam­me nivå. I bom­sta­sjo­ne­ne rundt Kris­tian­sand er nå åtte pro­sent av alle pas­se­rin­ger fore­tatt av en el­bil iføl­ge tall fra Sta­tens veg­ve­sen.

Det er re­gist­rert 317 nye el­bi­ler så langt i år. Det­te ut­gjør 18 pro­sent av alle nye bi­ler i Kris­tian­sand.

LUNKEN MOTTAKELSE

Det er fort­satt et styk­ke fram til et ved­tak. En egen sty­rings­grup­pe skal leg­ge fram for­sla­get om hvor­dan sat­se­ne skal dif­fe­ren­si- eres. De har ennå ikke falt ned på hva de vil gå inn for. Etter at de har sagt sitt, blir sat­se­ne en del av det vi­de­re ar­bei­det med en ny by­miljø­av­ta­le (se fakta).

Kris­tian­sands ord­fø­rer, Ha­rald Fur­re (H), leder den­ne sty­rings­grup­pa og sier at han støt- ter miljø­dif­fe­ren­si­er­te sat­ser. Han er li­ke­vel ikke til­freds med for­sla­get fra sek­re­ta­ria­tet. Det skyl­des blant an­net at die­sel­bi­le­ne må be­ta­le mer enn ben­sin­bi­ler, selv om de ikke slip­per ut mer CO2. Der­imot har de høy­ere ut­slipp av NOX som er et pro­blem i byer

som Oslo og Ber­gen si­den det gir høy kon­sen­tra­sjon av smog.

– Hoved­ut­ford­rin­gen vår er å få ned ut­slip­pe­ne av CO2, mens NOX er en mye mind­re ut­ford­ring i Kris­tian­sand. Da blir det mind­re re­le­vant å si at die­sel­bi­ler skal be­ta­le mer enn ben­sin­bi­ler, sier Ha- rald Fur­re.

Han er hel­ler ikke no­en til­hen­ger av at el­bi­le­ne skal be­gyn­ne å be­ta­le i bom­men nå.

– Jeg er fort­satt der at jeg me­ner det bør være gra­tis for el­bi­ler, slik at vi kan få opp el­bi­lan­de­len. Selv om de ut­gjør man­ge av de nye bi­le­ne som blir solgt, er det fort­satt en re­la­tiv lav an­del av hele bil­par­ken, sier Fur­re.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kris­tian­sands ord­fø­rer, Ha­rald Fur­re (H), er ikke til­freds med for­sla­get fra sek­re­ta­ria­tet. Han vil ikke at el­bi­ler skal be­ta­le i bom­me­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

De førs­te for­sla­ge­ne til nye og differensierte bomsatser i Kris­tian­sand la­ges nå. Her fra bom­sta­sjo­nen ved Gart­ner­løk­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.