Asyl­sø­ker dømt for over­grep – of­fe­ret på­lagt å byt­te jobb

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

På jobb ble miljø­ar­bei­de­ren ut­satt for sek­su­el­le over­grep av en asyl­sø­ker. Så ble hun mot sin vil­je flyt­tet til et an­net ar­beids­sted.

– Hun opp­le­ver det å bli om­plas­sert med tvang som eks­tra be­las­ten­de, og fø­ler at hun blir straf­fet for noe den til­tal­te har gjort, sier bi­stands­ad­vo­kat Mo­ni­ca Hau­ge­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Tirs­dag ble en 16 år gam­mel ens­lig asyl­sø­ker dømt til sam- funns­straff for sek­su­el­le hand­lin­ger mot en miljø­ar­bei­der i en kom­mu­ne på Sør­lan­det. Han må også ut med 60.000 kro­ner i er­stat­ning der­som dom­men blir stå­en­de.

Gut­ten er dømt for å ha fore­gre­pet seg mot kvin­nen tre gan­ger i lø­pet av kort tid. Det­te skjed­de i bo­li­gen der han bod­de sam­men med and­re asyl­sø­ke­re i sam­me si­tua­sjon.

Of­fe­ret var an­satt for å føl­ge opp og ta seg av de mindre­åri­ge be­boer­ne, men er nå flyt­tet til et an­net ar­beids­sted i kom­mu­nen.

Iføl­ge bi­stands­ad­vo­kat Mo­ni­ca Hau­ge­dal øns­ket kvin­nen å fort­set­te i job­ben sin. Men da måt­te kom­mu­nen flyt­te 16-årin­gen.

– I den­ne sa­ken har kom­mu­nen satt hen­sy­net til asyl­sø­ke­ren foran hen­sy­net til sin ar­beids­ta­ker, sier bi­stands­ad­vo­kat Hau­ge­dal.

As­sis­te­ren­de råd­mann i kom­mu­nen sier til Fædre­lands­ven­nen at han ikke kjen­ner sa­ken, og at det der­for er vans­ke­lig å kom­men­te­re den.

– Men det er vik­tig for oss å iva­re­ta ar­beids­ta­ke­re hele vei­en, også når de opp­le­ver vans­ke­lighe- ter og tra­kas­se­ring, sier han.

Kvin­nen er frem­de­les miljø­ar­bei­der i kom­mu­nen, men et an­net sted og med and­re opp­ga­ver.

I dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett kom­mer det fram at hun er på­ført et trau­me som føl­ge av de sek­su­el­le hand­lin­ge­ne, har fått en psy­kisk ska­de og dia­gno­sen Post­trau­ma­tisk Stress­li­del­se.

ARKIVFOTO

Mo­ni­ca Hau­ge­dal er bi­stands­ad­vo­kat for miljø­ar­bei­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.