FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ny bom­penge­ord­ning

● Da­gens bom­penge­ord­ning i Kris­tian­sand skal av­lø­ses av en ny. By­sty­ret, fyl­kes­ting og kom­mune­sty­re­ne i nabo­kom­mu­ne­ne har fat­tet et prin­sipp­ved­tak om at bom­sat­se­ne da skal øke med 50 pro­sent.

● Nå job­bes det med å kom­me fram til hva de kon­kre­te sat­se­ne skal bli. Hvis re­gio­nen be­stem­mer seg for å inn­føre miljø­dif­fe­ren­si­er­te sat­ser, be­tyr det at de som slip­per ut mest også må be­ta­le mest.

● Inn­tek­te­ne fra bom­pen­ge­ne skal bru­kes til å fi­nan­siere til­ta­ke­ne i den nye by­miljø­av­ta­len. Her lig­ger det til­tak som ut­byg­ging av Gart­ner­løk­ka, bed­re buss­til­bud, syk­kel­eks­press­vei og bro over Otra.

● I til­legg til bom­pen­ger, skal sta­ten og fyl­kes­kom­mu­nen bi­dra med pen­ger inn i by­miljø­av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.