Skarp­skyt­ter til­kalt for å sky­te hull i dekk

Ons­dag for­mid­dag var po­li­ti­et på plass i Arendal med skarp­skyt­ter for å sky­te hull i et dum­per­dekk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

– Det drei­er seg om et dekk som had­de be­gynt å bule. Hvis dek­ket had­de eks­plo­dert kun­ne det ført til fare for om­gi­vel­se­ne, for­kla­rer Mar­tin Ug­land, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 10.00 ble po­li­ti­et vars­let av en med­ar­bei­der på et verk­sted i Stoavei­en i Arendal, etter at et dekk på en dum­per had­de be­gyn­te å bule ut.

Dek­ket skul­le skif­tes på verk­ste­det, da det ble opp­da­get at ting ikke var som det skul­le.

– Det var frykt for at dek­ket skul­le eks­plo­de­re. Et slikt dekk inne­hol­der stort trykk og en stål­kord. Der­for kan en eks­plo­sjon med­føre fare, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­de­ren.

En av po­li­ti­ets skarp­skyt­ter ble til­kalt, og ved­kom­men­de skjøt hull dek­ket.

– Det ble satt et skudd i dek­ket, slik at luf­ta kun­ne sive ut, sier Ug­land.

– Hvor spe­si­elt er det­te opp­dra­get?

– Vi har tid­li­ge­re gjort det­te med gass­flas­ker, tøn­ner og også dekk. Slike opp­drag duk­ker opp inn­imel­lom.

Po­li­ti­et skal ha holdt folk på av­stand un­der ope­ra­sjo­nen.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Det ble skutt hull i dek­ket til dum­pe­ren, som sto på verk­ste­det til Vianor på Stoa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.