Slet med tann­verk og sli­ta­sjesk

Ana­ly­sen av 40 skje­let­ter fra Tor­vet er fer­dig, og vi­ser at de førs­te kris­tian­san­der­ne har måt­tet tåle at­skil­li­ge pla­ger.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En 170 si­ders rap­port ble ny­lig sendt sør­over fra Norsk in­sti­tutt for kul­tur­minne­forsk­ning (NIKU) i Tøns­berg.

– Man­ge har slitt med ten­ne­ne. Uli­ke tann­kjøtt­syk­dom­mer har gjort at de har fått mye tann­verk. En del har mis­tet ten­ne­ne mens de lev­de, da krop­pen stø­ter ten­ne­ne fra seg for­di tann­kjøt­tet har vært så be­tent, opp­ly­ser fyl­kes­kon­ser­va­tor Yvon­ne Fern­mar Wil­lum­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Sju av skje­let­te­ne, bå­de menn og kvin­ner, had­de dess­uten ty­de­li­ge hull mel­lom ten­ne­ne som føl­ge av sli­ta­sje etter kritt­pipe­røy­king.

15 KVIN­NER, 17 MENN

De godt be­var­te skje­let­te­ne for­tel­ler noe om hvor­dan folk i Kris­ti- an­sand lev­de da kirke­går­den var i bruk fra by­ens grunn­leg­gel­se i 1641 og 200 år fram­over.

NIKU mot­tok i fjor 40 skje­let­ter fra Tor­vet for så­kalt os­te­oar­keo­lo­gisk ana­ly­se, etter at gra­vin­gen for par­ke­rings­an­leg­get star­tet høs­ten 2015.

Av dis­se er det slått fast at 15 var kvin­ner, 17 menn. I til­legg fem barn, pluss fle­re som ikke kan kjønns­be­stem­mes.

Kropps­høy­den var i snitt 159 cm for kvin­ne­ne og 175 cm for men­ne­ne. Det­te var for­holds­vis høyt, da snitt­høy­den blant nord­menn i 1914 var 159/171 cm og i 2014 økt til 166/180 cm.

– Vi har fått svar på hva de har hatt av syk­dom­mer el­ler med­fød­te gen­etis­ke til­stan­der. For ek­sem­pel er det høyst sann­syn­lig at tre har hatt tu­ber­ku­lo­se mens fi­re-fem had­de sko­li­ose, det vil si skjev rygg­rad, noe som kan være gen­etisk be­tin­get og ut­bredt i en slekt, opp­ly­ser Wil­lum­sen.

Man­ge had­de sli­ta­sje­gikt og -ska­der som føl­ge av tungt fy­sisk ar­beid.

Mens folk i jord­bruks­sam­funn fikk sli­ta­sje i hof­te­ne, ble det van­lig med ska­der i hen­de­ne etter den in­du­stri­el­le re­vo­lu­sjon.

FORTSETTER å FORSKE

Blant de ana­ly­ser­te er ge­ne­ral-

FOTO: FYLKESKONSERVATOREN

Hele sju av skje­let­te­ne had­de ty­de­li­ge hull etter pipe­røy­king. Tann­helsen for øv­rig var også me­get la­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.