Fant orm i Dyre­par­kens bade­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

En bu­orm snek seg tirs­dag kveld inn i damegar­de­ro­ben til Bade­lan­det i Kris­tian­sand Dyre­park.

– Jeg kan gjer­ne se på dyr i Dyre­par­ken, men helst ikke i du­sjen i bade­land, sier Martha Hov­land.

24-årin­gen had­de med sin nevø på tre år i damegar­de­ro­ben etter endt be­søk i Bade­lan­det ved 18.30-ti­den tirs­dag.

– Vi kom inn i du­sjen, så lå or- men der. Det var gans­ke mye liv i den også. Jeg tip­per den har kom­met fra slu­ket, som var rundt en halv­me­ter unna, for­tel­ler Kris­tian­sands-kvin­nen.

Hov­land ge­lei­det gut­ten ut dø­ra og på­kal­te be­tje­nin­gen, som kom til unn­set­ning etter litt.

– Ble du skremt av hen­del­sen?

– Nei da, jeg gjor­de ikke det. Vi holdt trygg av­stand, og her føl­te jeg det var or­men som var pres­set opp i et hjør­ne, ikke meg.

Kon­sern­di­rek­tør Per Arn­stein Aamot i Dyre­par­ken ble vars­let om hen­del­sen, og sy­nes den er al­vor­lig nok.

– Selv om det­te er en uskyl­dig greie, kan folk bli red­de. Så sån­ne ting øns­ker vi selv­føl­ge­lig ikke, un­der­stre­ker han.

– Den har ikke rømt fra par­kens rep­til­sam­ling?

– Nei. Vi har til gode å ha slan­ger på av­veie. Den­ne or­men hø­rer hjem­me i norsk na­tur, som vi har mye av i par­ken, men i damegar­de­ro­ben i Bade­lan­det hø­rer den de­fi­ni­tivt ikke hjem­me, sva­rer Aamot.

Han sier byg­get skal være tett, men at de nå vil sjek­ke hvor kryp­dy­ret kan ha sno­ket seg inn.

En første­hjel­per fikk frak­tet or­men ut i en li­ten plast­boks. De tok bil­de av den før den ble plas­sert til­ba­ke i na­tu­ren på ut­si­den.

Ut fra bil­det kun­ne Rolf-arne Øl­berg, fag­lig leder for dyre­av­de­lin­gen, kon­sta­te­re at inn­tren­ge­ren var en bu­orm.

Buor­men er iføl­ge Wiki­pe­dia én av tre slange­ar­ter som le­ver fritt i Nor­ge. Ar­ten er også den lengs­te, og blir rundt me­te­ren lang. Den kan bite, men er ikke gif­tig.

FOTO: MARTHA HOV­LAND

Slik lå buor­men på gul­vet i dame­du­sjen i Bade­lan­det. Den var rundt 20–30 cm lang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.