Ka­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

ma­jor Fred­rik Diet­rich­son, som døde 29. mai 1791 i en al­der av 68 år. Han ble be­gravd med uni­for­men på og tre hes­te­ten­ner i høy­re hånd.

Hans kone, Eli­sa­beth Frøchen, ble fun­net like ved og er også blant de 40. Nav­ne­ne de­res frem­kom av minne­pla­ter på gra­ve­ne.

I til­legg til de 40 er det se­ne­re gravd ut yt­ter­li­ge­re 400 skje­let­ter, som opp­be­va­res på fyl­kes­kon­ser­va­to­rens la­ger. No­en få ble be­gravd i klær, mens de fles­te ble svøpt i lik­kle­de.

– Det­te er så­pass vik­tig ma­te­ria­le at vi vil fort­set­te å forske, stu­de­re re­sul­ta­ter og de­tal­jer om in­di­vi­de­ne. For ek­sem­pel hva de har spist og hvor de kom­mer fra. Det­te er et pro­sjekt uten ende fore­lø­pig, sier Yvon­ne Fern­mar Wil­lum­sen.

Fylkeskonservatoren ak­ter ikke å la fun­ne­ne lig­ge i skuf­fen, men plan­leg­ger ut­stil­ling ved Vest-ag­der-mu­se­et i 2019/20. Uni­ver­si­tet i York i Eng­land mang­ler ma­te­ria­le til sin forsk­ning, og øns­ker sam­ar­beid.

Fra før var det kjent at mind­re be­mid­le­de per­soner ble grav­lagt på kir­kens nord­side, mens vel­be­slåt­te bor­ge­re ble lagt på sør­si­den, mot Ned­re Torv som nå er gravd ut.

FOTO: ARKIVFOTO

Fyl­kes­kon­ser­va­tor Yvon­ne Fern­mar Wil­lum­sen var med på å gra­ve ut skje­let­te­ne høs­ten 2015.

FOTO: FYLKESKONSERVATOREN TEKST: vegard.damsgaard@fvn.no

Et av de sju av skje­let­te­ne som had­de ty­de­lig hull etter pipe­røy­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.