Uav­klart om Bygland an­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

For­mann­ska­pet i Bygland ble tirs­dag ori­en­tert om søks­må­let som kom­mu­nen tap­te i tingretten mot Ne­set Cam­ping, men tok ikke stil­ling til anke­spørs­må­let.

– For­mann­ska­pet valg­te å over­late til kom­mune­sty­ret å ta stil­ling til om sa­ken skal an­kes inn for lag­manns­ret­ten. År­sa­ken til det er rett og slett at det var kom­mune­sty­ret som valgt å gå til søks­mål, sier ord­fø­rer Leiv Rygg (Sp) i Bygland.

Kom­mu­nen stev­net Høyre­po­li­ti­ker og tid­li­ge­re vara­ord­fø­rer Olav Ne­set for ret­ten med krav om 1,5 mil­lio­ner kro­ner. Stri­den drei­er seg om hvor­vidt Olav Ne­set som dri­ver Ne­set Cam­ping, munt­lig over­for en kom­mu­nal saks­be­hand­ler har lo­vet et an­leggs­bi­drag på 1,5 mil­lio­ner kro­ner til ut­byg­ging av kloakk­an­legg.

Da det ble klart at Bygland kom­mu­ne tap­te på alle punk­ter i Kris­tian­sand ting­rett, sa Olav Ne­set til Fædre­lands­ven­nen at det var godt å få den­ne opp­reis­nin­gen fra dom­sto­len. Og vi­de­re at det har vært tøft å bli be­skyldt og stev­net av sin egen kom­mu­ne for å fare med usann­he­ter.

Sa­ken kom­mer nå opp som egen sak i Bygland kom­mune­sty­re 14. juni.

– Jeg vil se­ne­re kom­me med min an­be­fa­ling, men ikke nå. Først må sa­ken be­hand­les i par­ti­enes grup­per, sier ord­fø­rer Leiv Rygg.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Ord­fø­rer i Bygland, Leiv Rygg (Sp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.