– Trump trek­ker USA ut av Pa­ris

USAS pre­si­dent Do­nald Trump trek­ker USA ut av Pa­ris­av­ta­len, iføl­ge ny­hets­nett­ste­det Axios.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To kil­der med di­rek­te kjenn­skap til Trumps be­slut­ning opp­ly­ser til Axios at han trek­ker USA ut av Pa­ris­av­ta­len.

Selv hol­der Trump ver­den på pine­ben­ken. Han har vars­let at han vil ta en en­de­lig be­slut­ning den­ne uka.

«Jeg vil kunn­gjø­re min be­slut­ning om Pa­ris­av­ta­len i lø­pet av de nær­mes­te da­ge­ne. GJØR AMERIKA STORARTET IGJEN!» skrev han på Twit­ter.

FLE­RE AL­TER­NA­TI­VER

Trump har satt Scott Pru­itt, sje­fen i USAS miljø­di­rek­to­rat EPA, til å lede et ut­valg som skal ut­ar­bei­de de­tal­jer om hvor­dan USA skal trek­ke seg fra av­ta­len, iføl­ge Axios.

Et al­ter­na­tiv er at USA for­melt trek­ker seg ut av Pa­ris­av­ta­len. Det er en pro­sess som vil ta mer enn tre år. Grun­nen er at det ikke er mu­lig å mel­de seg ut før tre år etter at av­ta­len har trådt i kraft. I til­legg går det ett år fra kunn­gjø­rin­gen til ut­mel­din­gen trer i kraft.

Et an­net al­ter­na­tiv er at USA mel­der seg helt ut av FNS klima­kon­ven­sjon (UNFCCC). Det er et mer eks­tremt grep, men USA vil på den må­ten kun­ne for­la­te av­ta­len på bare ett år.

Det fore­lig­ger så langt in­gen be­kref­te­de opp­lys­nin­ger om hva Trump har be­stemt.

TROSSER VER­DEN

Hvis det som Axios nå mel­der er kor­rekt, be­tyr det at Trump trosser et stort fler­tall i USAS be­folk­ning og fle­re nære med­ar­bei­de­re – for ikke å snak­ke om res­ten av ver­den.

Sam­ti­dig be­tyr det at han er i ferd med å opp­fyl­le et av sine valg­løf­ter. Før Trump ble pre­si­dent, lo­vet han å «kan­sel­le­re» Pa­ris­av­ta­len.

Hvis det stem­mer at USA går ut av av­ta­len, er det sterkt be­kla­ge­lig, ut­ta­ler Ar­bei­der­par­ti­ets Terje Aas­land.

– Nå er det vik­ti­ge­re en no­en gang at res­ten av na­sjo­ne­ne som står bak Pa­ris­av­ta­len, står sam­men om det vik­ti­ge klima­ar­bei­det som skal gjø­res i tida fram­over, sier han.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) har tid­li­ge­re sagt til NTB at Nor­ge vil stå ved Pa­ris­av­ta­len uan­sett hva USA gjør.

USA ISOLERT

Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner me­ner Trump vil iso­le­re seg fra res­ten av ver­den hvis han trek­ker USA ut av klima­av­ta­len.

– USAS pre­si­dent er den enes­te stats­le­de­ren i ver­den som gir re­gel­rett blan­ke i hva vi­ten­ska­pen om jor­das kli­ma sier, sier Na­tur­vern­for­bun­dets leder Silje Ask Lundberg.

– Nes­ten 200 land har skre­vet un­der på Pa­ris­av­ta­len, men kun ett vil sann­syn­lig­vis trek­ke seg. Det­te vi­ser i hvor sterk grad Trump er i utakt med res­ten av ver­den, sier leder Truls Gu­low­s­en i Gre­en­peace i Nor­ge.

Iføl­ge ham vil et ame­ri­kansk nei til av­ta­len leg­ge eks­tra press på Nor­ge og and­re land for å gjø­re enda mer.

Trumps mot­stand mot Pa­ris­av­ta­len har også en opp­side, me­ner Wen­del Trio, di­rek­tør i CAN Euro­pe, en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon for euro­pe­is­ke miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

– Jeg er fak­tisk gans­ke po­si­tivt inn­stilt. De sis­te to åre­ne har vi ikke sett stats- og re­gje­rings­sje­fer gå så sterkt til for­svar for Pa­ris­av­ta­len som nå, sier Trio til NTB.

Han på­pe­ker at for ek­sem­pel EUS le­de­re igjen og igjen har un­der­stre­ket hvor vik­tig Pa­ris­av­ta­len er for dem.

– Det vil­le ikke ha skjedd uten Trump, sier Trio.

– Jeg me­ner den kon­fron­ta­sjo-

❞ USAS pre­si­dent er den enes­te stats­le­de­ren i ver­den som gir re­gel­rett blan­ke i hva vi­ten­ska­pen om jor­das kli­ma sier. SILJE ASK LUNDBERG,

leder i Na­tur­vern­for­bun­det

nen som fin­ner sted nå, gjør at po­li­tis­ke le­de­re tvin­ges til å for­sva­re kli­ma­inn­sat­sen på en enda ster­ke­re måte enn før.

FOTO: NTB SCANPIX

Pre­si­dent Do­nald Trump vil trek­ke USA fra Pa­ris­av­ta­len, mel­der nett­ste­det Axios.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.