Røy­king i Nor­ge er hal­vert på ti år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

An­de­len dag­lig­røy­ke­re i Nor­ge lig­ger på 12 pro­sent og re­du­se­res for hvert år, men snus­bru­ken sy­nes å øke, mel­der SSB på Ver­dens to­bakks­frie dag.

An­de­len dag­lig­røy­ke­re i Nor­ge lig­ger på 12 pro­sent. Det er halv­par­ten så man­ge som for ti år si­den. Sam­ti­dig øker an­de­len som snu­ser, og an­de­len av be­folk­nin­gen som snu­ser dag­lig er oppe i 10 pro­sent. 18 pro­sent av oss bru­ker ett el­ler fle­re ni­ko­tin­pro­duk­ter, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå på Ver­dens to­bakks­frie dag.

Det er ikke nevne­ver­di­ge for­skjel­ler i an­de­len røy­ke­re for­delt på kjønn, men hvil­ket ut­dan­nings­nivå man har, sy­nes å være knyt­tet til to­bakks­bruk. Til tross for at det i tid­li­ge­re ti­der var de høyt ut­dan­ne­de som først be­gyn­te å røy­ke, er det fær­rest dag­lig­røy­ke­re blant dem i dag, opp­ly­ser Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Blant per­soner mel­lom 25 og 74 år med grunn­skole­ut­dan­ning, er an­de­len røy­ke­re 29 pro­sent på lands­ba­sis, blant dem som har full­ført vi­dere­gå­en­de er an­de­len 17 og blant dem med høy­sko­le- el­ler uni­ver­si­tets­ut­dan­nel­se er an­de­len 6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.