– Det­te er be­kla­ge­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Uten USA vil det in­ter­na­sjo­na­le klima­ar­bei­det bli svek­ket, me­ner Ar­bei­der­par­ti­ets leder Jo­nas Gahr Stø­re.

– Det er be­kla­ge­lig hvis pre­si­dent Trump trek­ker USA ut av Pa­ris­av­ta­len – den førs­te bin­den­de klima­av­ta­len med re­ell glo­bal del­ta­kel­se fra alle land. De sto­re øko­no­mi­ene i ver­den må sam­ar­bei­de om å få klima­gass­ut­slip­pe­ne ned, sier Stø­re i en kom­men­tar til NTB. – Uten USA svek­kes det in­ter­na­sjo­na­le klima­ar­bei­det, kon­sta­te­rer han.

Fle­re ano­ny­me kil­der ut­tal­te ons­dag at Trump kom­mer til å trek­ke USA ut av av­ta­len. Pre­si­den­ten vars­let en ut­ta­lel­se om sa­ken om få da­ger.

Stø­re fes­ter lit til at fle­re ame­ri­kans­ke del­sta­ter vil fort­set­te klima­ar­bei­det, selv om USA på na­sjo­nalt plan skul­le trek­ke seg fra den glo­ba­le av­ta­len. Ak­ti­ve byer, ut­vik­ling av ny klima­tek­no­lo­gi og for­bru­ke­re som etter­spør klima­venn­li­ge løs­nin­ger er no­en stikk­ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.