Inn­satt som ny pre­si­dent

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Alek­san­dar Vu­cic er tatt i ed som Ser­bias nye pre­si­dent. I ta­len slo han et slag for bå­de fred og et ster­ke­re for­svar.

– Vi må ska­pe en re­gion der for­skjel­ler er en for­del og ikke grunn­lag for sam­men­støt. Det har vært nok be­gra­vel­ser på Bal­kan, det er på tide å gi liv, sa Alek- sand­ar Vu­cic i inn­set­tel­ses­ta­len ons­dag. Vu­cic me­ner Ser­bia bør pleie for­hol­det til bå­de Ki­na, Russ­land og USA. Han vil ikke la Ser­bia bli med­lem av NATO el­ler no­en an­nen mi­li­tær­al­li­an­se. I ste­det vil han at lan­det skal kun­ne snak­ke med alle og ha mu­lig­het til å for­sva­re seg selv mi­li­tært.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.