Trump-etter­lig­ning går ver­den rundt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bil­det av Er­na Sol­berg og de and­re nor­dis­ke stats­mi­nist­re­ne som hol­der en fot­ball slik USAS pre­si­dent Do­nald Trump holdt en glo­bus, går ver­den rundt.

Sol­berg selv på­pe­ker lik­he­ten på sin Face­bo­ok-side der hun del­te bil­det og skrev «Hvem sty­rer ver­den? Ri­yadh vs. Ber­gen», skri­ver VG.

Da Trump var i den saudi­ara­bis­ke ho­ved­sta­den Ri­yadh for­ri­ge uke ble han av­bil­det mens han holdt hen­de­ne på en ly­sen­de glo­bus sam­men med Saudi-ara­bias kong Sal­man og den egyp­tis­ke pre­si­den­ten Ab­del Fattah al-si­si.

Bil­det av Sol­berg og hen­nes nor­dis­ke kol­le­ger som hol­der på en fot­ball un­der mø­tet i Ber­gen, har fått opp­merk­som­het i in­ter­na­sjo­na­le medi­er som The Hill, The Inde­pen­dent, TIME og Dai­ly Mail. Ny­hets­by­rå­et Reu­ters skri­ver: «Ver­dens­le­de­re gjør van­lig­vis ikke narr av hver­and­re, men stats­mi­nist­re­ne i de fem nor­dis­ke lan­de­ne gjør et for­søk».

Sol­berg av­vi­ser at hun gjør narr av Trump.

– Vi tenk­te ikke på det da vi tok bil­det. Den­ne bal­len har vi dre­vet på med i hele vår. Det er en fot­ball med de 17 bære­kraft­må­le­ne, sier Sol­berg til NTB.

Hun på­pe­ker at må­le­ne var et av te­ma­ene på det nor­dis­ke stats­mi­nis­ter­mø­tet.

– Vi er bare opp­tatt av at det er de 17 bære­kraft­må­le­ne som er vei­kar­tet for ver­dens ut­vik­ling. Det må vi un­der­stre­ke frem­over, sier hun.

I Stor­tin­get ons­dag på­pek­te stats­mi­nis­te­ren at Trump er mind­re opp­tatt av multi­la­te­ra­le av­ta­ler.

– Trump har ikke sagt så mye om bære­kraft­må­le­ne. Men på in­ter­na­sjo­nal han­del og Pa­ris­av­ta­len opp­le­ver vi at de stil­ler no­en stør­re spørs­mål, og Pa­ris­av­ta­len har de ikke be­stemt seg for hva de gjør med enda. Det svek­ker jo det in­ter­na­sjo­na­le sam­ar­bei­det, sier Sol­berg.

Hun me­ner der­med det blir vik­tig at Nor­ge bi­drar til å byg­ge opp in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid «and­re ste­der».

Stats­sek­re­tær Sig­bjørn Aa­nes ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor sier til TV 2 at bil­det som ble tatt av de fem da de møt­tes i Ber­gen, var plan­lagt len­ge før bil­det av Trump.

FOTO: HOMMEDAL, MARIT

Fa­mi­lie­foto av de fem nor­dis­ke stats­mi­nis­te­re un­der stats­mi­nis­ter­mø­tet på Corne­li­us sjø­mat­res­tau­rant i Ber­gen. Fra venst­re, Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter, Ste­fan Löf­ven, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Dan­mark, Er­na Sol­berg, Nor­ge, Fin­lands, Ju­ha Si­pilä og Is­lands stats­mi­nis­ter Bjar­ni Be­ne­dikts­son

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.