Trump-ny­ord ska­per in­ter­nett-en­tu­si­as­me

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Do­nald Trump tvit­ret tirs­dag kveld en ufer­dig mel­ding med ny­or­det «covfe­fe». Nå hag­ler teori­ene om hva han egent­lig men­te.

«De­spi­te the con­stant ne­ga­ti­ve press covfe­fe», lød mel­din­gen som Trump la ut på Twit­ter like før mid­natt. Mel­din­gen mang­ler punkt­um og bæ­rer preg av å være hel­ler ufer­dig. Or­det «covfe­fe» fin­nes ikke på noe språk. Goog­le Trans­late me­ner det er sa­mo­ansk, men man får ikke treff på det. Bok­sta­ven «c» fin­nes dess­uten ikke på sa­mo­ansk, på­pe­ker BBC. «Til tross for den sta­di­ge ne­ga­ti­ve presse­dek­nin­gen», var nok tro­lig det Trump egent­lig for­søk­te å skri­ve. Plas­se­rin­gen av bok­sta­ve­ne for å skri­ve «cover­age» («dek­ning») lig­ger nær bok­sta­ve­ne man får når man skri­ver «cov- fe­fe». Der­med ble ty­de­lig­vis USAS pre­si­dent ram­met av det som før el­ler si­den skjer med alle oss and­re – fing­re­ne tref­fer feil tas­ter når man skri­ver.

Man­ge har for­søkt å tol­ke Trumps halv­fer­di­ge mel­ding. Over 37.000 per­soner svar­te på mel­din­gen hans. Den ble delt 113.000 gan­ger og likt av 143.000 per­soner før den ble fjer­net like før klok­ken 6 ons­dag mor­gen Washington-tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.