De kje­de­li­ge ak­sje­ne gjør det best.

In­ves­te­rings­di­rek­tør og mil­li­ard­for­val­ter Ro­bert Næss i Nor­dea slår et slag for de kje­de­li­ge og traus­te sel­ska­pe­ne på bør­sen som tje­ner pen­ger. De gir nem­lig den bes­te av­kast­nin­gen på sikt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Hvil­ke ak­sjer tror dere har gjort det best på Oslo Børs de sis­te 20 åre­ne, spør Ro­bert Næss for­sam­lin­gen på snaue hund­re men­nes­ker i kon­fe­ranse­sa­len på Ho­tel Nor­ge.

In­ves­te­rings­di­rek­tø­ren i Nor­dea In­veste­ment Ma­na­ge­ment og for­val­te­ren bak de pris­be­løn­te ak­sje­fon­de­ne Nor­dea Nor­ge Ver­di og Nor­dea Sta­bi­le Ak­sjer Glo­bal Etisk har inn­tatt ta­ler­sto­len for å for­tel­le de fram­møt­te hvor­for de skal set­te pen­ge­ne i ak­sjer.

FOR­VAL­TER 320 MRD.

Som for­val­ter av 320 mil­li­ar­der kro­ner på veg­ne av Nor­deas kun­der med over 20 års er­fa­ring bør man også kun­ne for­ven­te at den over gjen­nom­snit­tet tall­in­ter­es­ser­te ber­gen­se­ren har lært seg ett og an­net i lø­pet av kar­rie­ren.

– Ak­sjer gir nor­malt fem pro­sent høy­ere år­lig av­kast­ning enn sik­re in­ves­te­rin­ger i ren­ter. Det er den enk­le grun­nen til at man bør være i ak­sjer, sier Næss.

Med da­gens rente­nivå til­si­er det en av­kast­ning på rundt 7 el­ler 8 pro­sent.

– Ikke så im­po­ne­ren­de, ten­ker man­ge, men mye sam­men­lig­net med hva du får i ban­ken, fortsetter for­val­te­ren.

– Må TA PENSJONSANSVAR

– Og over en ti­års­pe­rio­de har spare­be­lø­pet ditt dob­let seg, leg­ger chief pri­va­te ban­ker i Nor­dea Kris­tian­sand, Er­ling Høglo til.

Sam­men med Are Os­land, leder for spa­re- og in­ves­te­rings­om­rå­det Sør­vest/vest, me­ner de alle tre at nord­menn bør spa­re mer i ak­sje­mar­ke­det og mind­re i ei­en­dom.

– Sær­lig for­di vi nå må ta mer an­svar for pen­sjo­nen vår. Jeg som 40-åring kan ikke for­ven­te mer enn 50 pro­sent av løn­nen min i pen­sjon om jeg ikke spa­rer ved si­den av. Og pro­sent­an­de­len vil nok ikke øke i ti­den fram­over, me­ner Os­land.

– Hvem bør spa­re i fond?

– De som har pen­ger til overs, be­hov for å spa­re, øns­ker et al­ter­na­tiv til bank­spa­ring og har fem til ti års spare­ho­ri­sont, sva­rer Næss og leg­ger til:

– Men in­ves­ter litt mind­re enn du egent­lig had­de tenkt. Når du da får litt mot­gang kan du hel­ler kjø­pe mer. Mot­satt blir du tvun­get til å sel­ge om du har kjøpt for mye.

BES­TE AKSJE På BØR­SEN

Til­ba­ke til åp­nings­spørs­må­let had­de Næss sett på hvil­ke fem sel­ska­per som had­de ste­get mest i ver­di fra 1996 til 2016.

I sti­gen­de rekke­føl­ge duk­ket ABG Sun­dal Col­li­er, Kongs­berg, Olav Thon og Nor­dic Se­micon­duc­tor opp.

– Det sel­ska­pet som har gjort det al­ler best er Vei­dek­ke. Had­de du kjøpt ak­sjer for 100.000 kro­ner i 1996 vil­le de vært verd 3,7 mil­lio­ner kro­ner tjue år sei­ne­re. Og kan­skje for­uten Nor­dic Se­micon­duc­tor er det ikke ak­ku­rat det folk for­bin­der med de mest spen­nen­de sel­ska­pe­ne som fin­nes, for­tel­ler Næss.

Fel­les­nev­ne­ren for sel­ska­pe­ne er imid­ler­tid at de tje­ner pen­ger.

– Mye pen­ger. Og det er grun- nen til at ak­sje­kur­sen sti­ger. Ak­sjer er jo en­kelt for­klart et verdi­pa­pir som gir deg en an­del av pen­ge­ne sel­ska­pet tje­ner, for­kla­rer Næss.

HOL­DER SEG UNNA TESLA

Der­for hol­der han seg også unna de ri­si­kab­le ak­sje­ne hvor kur­sen svin­ger mye.

– Ta Tesla som ek­sem­pel. Det er en aksje vi ikke ei­er. De har tapt pen­ger hvert enes­te kvar­tal unn­tatt ett. Det er et godt tek­no­logi­sel­skap med en ka­ris­ma­tisk leder som er mye om­talt i media. Li­ke­vel er de øko­no­misk sett et vel­dig dår­lig sel­skap, sier Næss.

FOTO: RICHARD NODELAND

Ro­bert Næss, in­ves­te­rings­di­rek­tør i Nor­dea In­vest­ment Ma­na­ge­ment, me­ner sel­ska­per som tje­ner gode pen­ger er sel­ska­per man bør ha ak­sjer i.

FOTO: RICHARD NODELAND

In­ves­te­rings­di­rek­tør i Nor­dea In­vest­ment Ma­na­ge­ment, Ro­bert Næss (midt­en), Are Os­land (t.v), leder for spa­re- og in­ves­te­rings­om­rå­det Sør­vest/vest i Nor­dea og Er­ling Høg­le, chief pri­va­te ban­ker i Nor­dea Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.