In­gen sør­lands­ak­sjer i por­te­føl­jen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

– Et godt spørs­mål, sier for­val­ter av Nor­dea Nor­ge Ver­di, Ro­bert Næss, når vi spør om han har fun­net plass til no­en sør­lands­ke sel­ska­per i fon­det sitt.

Det sy­nes også de kris­tian­sands­ba­ser­te Nor­dea-kol­le­ga­ene Are Os­land og Er­ling Høglo, når Næss blar i sine pa­pi­rer for å fin­ne et børs­no­tert sør­landsk sel­skap.

– Nei, jeg har ikke det, sva­rer han like etter­på.

– Så har jeg hel­ler ikke mye olje og off­shore, som det fin­nes en del av her i lands­de­len, i fonds­por­te­føl­jen, leg­ger han til.

Det nors­ke mar­ke­det sy­nes han for øv­rig er «noe små­dyrt».

– Det fin­nes fort­satt no­en gode sel­ska­per, men jeg vil­le fore­truk­ket glo­ba­le ak­sjer., sier Næss og får støt­te av Os­land.

– I mo­dell­por­te­føl­jen vår er kun en li­ten an­del, rundt 15 pro­sent av ak­sje­ne, plas­sert på Oslo Børs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.