Bliv­ak­ker.no til topps igjen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

For tred­je året på rad har Nor­ges nett­han­del­kun­der kå­ret Bliv­ak­ker.no til sin fa­vo­ritt. Ikke nok med det; sel­ska­pet stakk like godt av med bran­sjens egen, nye pris også.

– Utro­lig gøy! Selv­sagt er vi vel­dig gla­de for at kun­de­ne stem­mer på oss når vi ber dem om det. Men at vi også skul­le få pri­sen som «Årets E-han­del» – bran­sje­fol­kets egen pris – det kom over­ras­ken­de. Fak­tisk had­de vi in­gen aning om at det skul­le skje! sier Sil­via Me­lin.

BLØDKAGE

Den dag­li­ge le­de­ren for Bliv­ak­ker.no er på vei til­ba­ke fra Oslo til Mjå­vann, hvor med­ar­bei­de­re ven­ter på blødkage. Med seg har hun de syn­li­ge be­vis på at nett­bu­tik­ken for hår-, hud-, smin­ke- og par­fyme­pro­duk­ter har vun­net i in­tet mind­re enn to klas­ser i tev­lin­gen som Pos­ten og Bring står bak, og som kul­mi­ner­te med kon­fe­ran­sen «NXT – The Trans­for­ma­tion of Re­tail» i Ti­ger­sta­den tirs­dag kveld.

Iføl­ge ons­da­gens presse­mel­ding skal 82.000 men­nes­ker ha av­gitt stem­me på én el­ler fle­re av 1400 nett­han­de­l­be­drif­ter som var med i kon­kur­ran­sen.

DOBBELTGULL

I ka­te­go­ri­en «Fol­kets fa­vo­ritt», nær­me­re be­stemt i klas­sen for be­drif­ter med 100 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning, gikk Bliv­ak­ker. no til topps for tred­je året på rad. I til­legg kom alt­så over­ras­kel­sen for Sil­via Me­lin: Bliv­ak­ker.no tok like­godt gull i den nye klas­sen «Årets E-han­del» også. Den er det bran­sjens egne ak­tø­rer som de­ler ut.

– Vi had­de kon­kur­ran­se fra ster­ke merke­navn som Kom­plett. no og Storm­berg. Kjempe­kjekt å vin­ne! ly­der det fra Sil­via Me­lin et sted på E 18.

Ny­lig om­tal­te Fædre­lands­ven­nen 2016-regn­ska­pet til Brands­dal Group, som blant an­net om­fat­ter Bliv­ak­ker.no og Nett­han­de­len.no. Der skrev vi blant an­net at «Bliv­ak­ker.no er selve lo­ko­mo­ti­vet, med om­set­ning på 349 mil­lio­ner og over­skudd på 47 mill.»

ROS FRA SJE­FEN

På Face­bo­ok spa­rer han ikke på ver­bal­kon­fek­ten, Ei­nar Øgrey Brands­dal. Her er litt av det ene­ei­e­ren av Brands­dal Group pub­li­ser­te tirs­dag kveld:

«STOLT!!! For en gjeng råe men­nes­ker jeg ar­bei­der med. I dag har mine fan­tas­tis­ke kol­le­ger nok en­gang klart å dra i land Årets Nett­fa­vo­ritt for 3. år på rad for Bliv­ak­ker. Men ikke nok med det. Bliv­ak­ker ble også kå­ret til Årets E-han­del. En pris som for oss som job­ber med e-han­del hen­ger eks­tra høyt. Den­ne pri­sen er stemt frem fra bran­sjen, mens årets nett­fa­vo­ritt er stemt frem av kun­de­ne. Beg­ge pri­se­ne ble i år til­delt Bliv­ak­ker. Man må nes­ten bare kly­pe seg i ar­men og lure på hva dis­se men­nes­ke­ne som job­ber på top­pen av Mjå­vann er la­get av. (...) Det er så mye lat­ter i veg­ge­ne på Mjå­vann hver enes­te dag. (...) Å job­be med e-han­del er kan­skje noe av det gøy­es­te i ver­den. Det er jo hel­ler ikke kje­de­lig å ten­ke på at det i april i år er 20 år si­den vi star­tet sel­ska­pet Nett­han­de­len som har ut­vik­let seg til fle­re spen­nen­de e-han­dels­bu­tik­ker. (...)

FOTO: RICHARD NODELAND (ARKIV)

Her er Sil­via Me­lin, Bliv­ak­ker.no’s dag­li­ge leder, av­bil­det for et par år si­den. Nett­han­de­l­be­drif­ten hun er sjef for, bare vok­ser vi­de­re og tje­ner bra med pen­ger. Nå har den dess­uten hen­tet hjem dobbeltgull i en stor bran­sje­tev­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.