De er Sør­lan­dets smar­tes­te strøm­bru­ke­re

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

Pro­sess­in­du­stri­be­drif­ten Era­met i Kvi­nes­dal og Kris­tian­sand kom­mu­ne gikk ons­dag til topps i Los Energy-kå­rin­gen av Sør­lan­dets Energi­pris 2017.

– Kris­tian­sand kom­mu­ne set­ter Sør­lan­det på kar­tet med stra­te­gisk og mål­ret­tet ar­beid knyt­tet til energi­le­del­se, og bør være en stor in­spi­ra­sjon for and­re be­drif­ter og kom­mu­ner, skri­ver adm. dir. i Los, i den­ne for­bin­del­se også jury­for­mann, An­ders Gaude­stad, i en presse­mel­ding.

Pri­sen, som hed­rer virk­som­he­ter som er smar­te strøm­bru­ke­re og på­dri­ve­re for in­no­va­ti­ve kli- ma- og strøm­spare­til­tak, ble delt ut un­der Energi­da­gen som Los ar­ran­ger­te på Strand Ho­tel Fe­vik.

Kom­mu­nen vin­ner i ka­te­go­ri­en «of­fent­lig», i kon­kur­ran­se med Sør­lan­det syke­hus og Arendal havn, for sitt sys­te­ma­tis­ke ar­beid med energi­le­del­se. I 2016 ble Kris­tian­sand førs­te nors­ke ISO 50001 ser­ti­fi­ser­te kom­mu­ne.

– Vi er vel­dig stol­te over å opp­nå den­ne in­ter­na­sjo­na­le ser­ti­fi­se­rin­gen, som hen­ger høyt. Energi­le­del­se har vært prio­ri­tert i Kris­tian­sand kom­mu­ne si­den 2007, og det er opp­nådd svært gode re­sul­ta­ter, sier Hans-chris­ti­an Gram, ei­en­doms­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne, i den sam­me presse­mel­din­gen.

I ka­te­go­ri­en «pri­vat» var det alt­så en kvi­nes­dals­be­drift som gikk til topps, i kon­kur­ran­se med Al­loc og Asko Ag­der.

– Era­met har im­po­nert på alle våre kri­te­ri­er og er en for­tjent vin­ner i ka­te­go­ri­en be­drift etter å ha vært no­mi­nert to år på rad,

Pro­sess­in­du­stri­be­drif­ten har vært pio­ne­rer in­nen energi­spa­ring si­den 70-tal­let.

– For oss er det en stor an­er­kjen­nel­se å vin­ne Sør­lan­dets Energi­pris. Vi set­ter vel­dig pris på at må­ten vi job­ber på blir lagt mer­ke til og at det ikke bare er de som får mil­lio­ner til å set­te i gang sto­re en­kelt­pro­sjek­ter som trek­kes fram, ut­ta­ler Sti­ne Skage­stad, tek­nisk sjef i Era­met Nor­way Kvi­nes­dal, i presse­mel­din­gen.

FOTO: GEIR AN­DERS RYBAKKEN OERSLIEN

Los Energy har kå­ret Era­met Nor­way Kvi­nes­dal til Sør­lan­dets smar­tes­te strøm­bru­ker i ka­te­go­ri be­drift. Kris­tian­sand kom­mu­ne er kå­ret til lands­de­lens smar­tes­te of­fent­li­ge strøm­bru­ker. Fra venst­re: Sti­ne Skage­stad fra Era­met Nor­way Kvi­nes­dal, pris­ut­de­ler Ha­rald Steins­holt fra Los Energy og Hans-chris­ti­an Gram fra Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.