Hur­tig­la­des på én time

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Plug-in hy­brid­ski­pet som Ull­stein Verft skal byg­ge for Co­lor Li­ne ble tirs­dag til­delt pri­sen «Next Ge­ne­ra­tion Ship Award» un­der NorShip­ping-ut­stil­lin­gen i Oslo.

– Vi er stol­te av å vin­ne den­ne pre­sti­sje­fyl­te pri­sen, og at Co­lor Li­ne bi­drar til en vi­dere­ut­vik­ling av en mer miljø­venn­lig norsk ma­ri­tim næ­ring. Det er også svært gle­de­lig at norsk verfts­in­du­stri har vist seg in­ter­na­sjo­nalt kon­kur­ranse­dyk­tig, sier kon­sern­sjef Trond Kleiv­dal i Co­lor Li­ne.

SANDEFJORD - STRØMSTAD

Det nye ski­pet som skal le­ve­res våren 2019, skal set­tes inn på strek­nin­gen Sandefjord – Strømstad. Ski­pet vil gå på bat­te­ri­er inn og ut av fjor­den til Sandefjord, og vil kun­ne sei­le og ma­nøv­re­re på bat­te­ri­er i opp­til én time i opp­til 12 knops fart. Det blir mu­lig å hur­tig­la­de ski­pet på un­der én time.

KRIS­TIAN­SAND – HIRTSHALS?

Kon­sern­di­rek­tør kom­mu­ni­ka­sjon og sam­funns­kon­takt, Hel­ge Ot­to Mat­hi­sen, ser ikke bort fra at det i fram­ti­den også vil bli satt inn bat­te­ri­fer­jer på strek­nin­gen Kris­tian­sand – Hirtshals.

– I til­legg til re­du­ser­te ut­slipp, vil en bat­te­ri­fer­je som den som Co­lor Li­ne nå byg­ger for Sandefjord – Strømstad gå nes­ten lyd­løst i inn- og ut­sei­ling. Vi har ikke gjort no­en ved­tak om å byg­ge slike skip til Kris­tian­sand, men når det er sagt så er det­te fram­ti­den. Ut­vik­lin­gen av bat­teri­pak­ker går utro­lig fort. Bare for fem år si­den vil­le det være helt uten­ke­lig å kun­ne byg­ge et slikt plug-in hy­brid­skip som det­te, sier Hel­ge Ot­to Mat­hi­sen.

2000 PAS­SA­SJE­RER

Det 160 me­ter lan­ge plug-in hy­brid­ski­pet vil få plass til 500 bi­ler, 2000 pas­sa­sje­rer og et mann­skap på 100. Bå­ten er de­sig­net av Fo­sen Yard.

Pri­sen «Next Ge­ne­ra­tion Ship Award» ble delt ut av Kron­prins Haa­kon.

I jury­ens be­grun­nel­se he­ter det blant an­net at årets vin­ner vi­ser in­no­va­sjon og en am­bi­sjon som leder den ma­ri­ti­me næ­rin­gen vi­de­re til en grøn­ne­re, mer lønn­som og mer bære­kraf­tig fram­tid.

– Sat­sin­gen på mil­jø og bære­kraft er en ak­se­le­ra­tor for Co­lor Li­ne, og vi­ser til at re­de­ri­et har in­stal­lert land­strøm­an­legg i alle hav­ner som sel­ska­pet an­lø­per i Nor­ge, sier kon­sern­sjef Trond Kleiv­dal.

Plug-in hy­brid­ski­pet til Co­lor Li­ne vil tra­fik­ke­re ru­ten Sandefjord – Strømstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.