Nye dans­ke mote­klær i Mar­kens gate

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JULIE SØRENSEN MOLVIK julie@krs­by.no

Kles­mer­ket Gan­ni sat­ser i Kris­tian­sand sen­trum.

Tors­dag 15. juni åp­ner det dans­ke kles­mer­ket Gan­ni bu­tikk i Kris­tian­sand sen­trum.

– Vi fikk til­budt et vel­dig fint lo­ka­le i Mar­kens gate, egent­lig før vi had­de be­gynt å lete så mye, og da ble det en rask av­gjø­rel­se på det. Det er spen­nen­de det som skjer i byen nå, det har vært gans­ke stort ut­vik­ling si­den jeg var der sist, og lo­ka­let pas­ser utro­lig godt til Gan­ni, for­tel­ler bu­tikk­ei­er Jør­gen Jal­land til KRS­BY no­en uker før åp­nin­gen.

SENTER IKKE AKTUELT

Sam­men med sin kone Anett Ring­stad Jal­land, dri­ver de Gan­ni-bu­tik­ke­ne i Nor­ge.

Si­den 2011 har de åp­net bu­tikk i Ber­gen, Stav­an­ger og tre i Oslo. Bu­tik­ken i Kris­tian­sand blir kles­mer­kets sjet­te bu­tikk i Nor­ge.

De åp­ner bu­tikk i Noa Noa sine gam­le lo­ka­ler i Mar­kens gate 29, som er på rundt 80 kvad­rat­me­ter.

– Det er en vel­dig fin stør­rel­se. Vi har bu­tik­ker som er mind­re, og bu­tik­ker som er stør­re, men 80 er vel­dig fint til vårt kon­sept.

– Var det et al­ter­na­tiv å leg­ge bu­tik­ken på Sør­lands­sen­te­ret?

– Nei, det var ikke aktuelt å etab­le­re seg på Sør­lands­sen­te­ret. Den pro­fi­len vi har pas­ser bed­re i en by­kjer­ne, det er mye ko­se­li­ge­re enn på et senter. Det var det al­ter­na­ti­vet vi så etter i Kris­tian­sand, for­tel­ler Jal­land.

ÅRETS BES­TE KLESMERKE

Gan­ni ble un­der Co­stu­me Awards 2017 kå­ret til årets bes­te klesmerke. Co­stu­me skrev føl­gen­de om kles­mer­ket: « Gan­ni er all­tid med på å for­me de hot­tes­te tren­de­ne i Skan­di­na­via, og it-jen­te­ne har lagt sin elsk på det dans­ke mer­ket. »

Jør­gen for­tel­ler at de al­le­re­de etab­ler­te Gan­ni-bu­tik­ke­ne i Nor­ge har greid seg vel­dig bra.

– Vi har hatt en vel­dig god ut­vik­ling i alle år. Det har vært en vel­dig po­si­tiv ut­vik­ling i alle bu­tik­ke­ne, så vi gle­der oss til å star­te opp i Kris­tian­sand, sier Jør­gen Jal­land.

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

I de gam­le lo­ka­le­ne til Noa Noa flyt­ter Gan­ni inn i juni, med res­tau­ran­ten Til Ste­de som nær­mes­te nabo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.