Farts­gren­sen er nød­ven­dig

Faedrelandsvennen - - MENING - LARS HEL­GE RASCH, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef, Sta­tens veg­ve­sen Re­gion sør

Sta­tens veg­ve­sens vik­tigs­te opp­ga­ve er tra­fikk­sik­ker­het. Alt som gjø­res i eta­ten har tra­fikk­sik­ker­het som mål. Det­te gir re­sul­ta­ter, og i lø­pet av de sis­te åre­ne har fær­re og fær­re blitt drept i tra­fik­ken i Nor­ge.

Tra­fikk­sik­ker­hets­ar­bei­det lig­ger også til grunn for alt ar­beid som gjø­res på nors­ke ve­ger. Det fore­tas ri­siko­ana­ly­ser og ri­siko­vur­de­rin­ger for hvert en­kelt veg­ar­beids­pro­sjekt. Det er også gjort for ar­bei­de­ne på E18 i Kris­tian­sand.

Det kom­mer sta­di­ge re­ak­sjo­ner til Sta­tens veg­ve­sen, po­li­ti­et og pres­sen om hvor­for farts­gren­sen er satt til 50 km/t i øst­gå­en­de ret­ning i Bane­heiog Od­der­nes­tun­ne­len der det er ad­skil­te kjøre­felt. Sam­me spørs­mål får vi om farts­gren­sen gjen­nom Hau­myr­hei­tun­ne­len og over Varodd­brua i vest­gå­en­de ret­ning.

Farts­gren­sen er satt til 50 km/t av rene tra­fikk­sik­ker­hets­hen­syn. Be­stem­mel­sen om farts­gren­sen er satt etter ri­siko­vur­de­rin­ger og sik­ker­hets­ana­ly­ser (hazard iden­ti­fi­ca­tion) i fle­re fag­mil­jø­er i Sta­tens veg­ve­sen.

Sam­me ri­siko­vur­de­ring slår også fast at å ha to for­skjel­li­ge farts­gren­ser i sam­me kjøre­ret­ning er ute­luk­ket for det da må skil­tes for­skjel­lig i sam­me kjøre­ret­ning. Det er et brudd på skilt­re­gel­ver­ket. En fak­tor er også at kjøre­fel­te­ne er sma­le­re, kjøre­møns­te­ret er end­ret og tra­fik­ken er tet­te­re.

Farts­gren­sen mel­lom Gart­ner­løk­ka og Bjørn­dals­s­let­ta er satt til 50 km/t av hen­syn til ska­der ved even­tu­el­le kol­li­sjo­ner. Ska­der på per­soner og kjøre­tøy blir ve­sent­lig mind­re i en kjede­kol­li­sjon som skjer i 50 km/t enn ved 60 el­ler 70. Det sam­me gjel­der for farts­gren­sen på Varodd­brua. Kjøre­fel­te­ne er sma­le­re enn van­lig, og det job­bes i et høyt tra­fik­kert og trangt om­rå­de.

En sam­let sik­ker­hets­vur­de­ring til­si­er at 50 km/t er rett has­tig­het i det­te tra­fikk­bil­det. Dess­uten er tids­for­skjel­len på å kjø­re i 60/70 i for­hold til 50 på strek­nin­gen Gart­ner­løk­ka – Bjørn­dals­let­ta bare 35-40 se­kun­der, enda mind­re i Hau­myr­hei­tun­ne­len og over Varodd­brua.

Det er også stilt spørs­mål om ikke det er mu­lig på dag­tid å åpne for felt­skif­te på Od­der­nes­brua. Det er vur­dert, men vil­le blitt en tra­fikk­far­lig løs­ning med fle­re kjøre­tøy som på en kort strek­ning skif­ter kjøre­felt.

Vi har også fått spørs­mål om hvor­for ikke mer tra­fikk le­des via Lund, og om ikke tra­fik­ken kan le­des i kol­lek­tiv-trasé­en fra UIA via Øs­ter­vei­en og til Kvadraturen.

For uke 24 i 2016 vis­te tra­fikk­tel­lin­ger at det i beg­ge ret­nin­ger pas­ser­te 50 000 i døg­net mel­lom Bjørn­dals­s­let­ta og Gart­ner­løk­ka. Det sier seg selv at veg­net­tet på Lund og i Kvadraturen ikke kan ta imot så sto­re tra­fikk.

Ved ru­tine­mes­si­ge ved­li­ke­hold av tun­ne­le­ne har tra­fik­ken om nat­ten vært le­det via Kvadraturen, Mar­viks­vei­en og Øst­re ring­vei. Det­te har vært gjort for­di tra­fik­ken om net­te­ne er ve­sent­lig mind­re, og det har kun vært snakk om to-tre net­ter.

De ar­bei­de­ne vi nå hol­der på med er mye mer om­fat­ten­de enn ru­tine­mes­sig ved­li­ke­hold. Alt tek­nisk ut­styr og be­lys­ning som er i tun­ne­le­ne skal skif­tes, og det skal mon­te­res mer av det enn tid­li­ge­re. I til­legg gjø­res det noe ut­bed­ring på selve tun­ne­le­ne.

Ar­bei­de­ne er også tid­vis kom­plek­se. Sam­ti­dig som det går tra­fikk i beg­ge tun­nel­løp på dag­tid skif­ter vi ut sik­ker­hets- og over­våk­nings-ut­styr. Det be­tyr at vi må mon­te­re det nye sam­ti­dig som det gam­le ut­sty­ret av sik­ker­hets­år­sa­ker skal fun­ge­re. Og i en tun­nel er det be­gren­set plass for å få det­te til.

Tunnel­ar­bei­de­ne star­tet 1. mars i år og vil pågå fram til som­me­ren nes­te år. Byg­ging av ny Varodd-bru har ak­ku­rat star­tet, og det ar­bei­det skal pågå til vår­par­ten 2020.

❞ Farts­gren­sen er satt til 50 km/t av rene tra­fikk­sik­ker­hets­hen­syn.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Farts­gren­sen mel­lom Gart­ner­løk­ka og Bjørn­dals­s­let­ta er satt til 50 km/t av hen­syn til ska­der ved even­tu­el­le kol­li­sjo­ner, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.