Stopp mob­bin­gen av hør­sels­hem­me­de!

Faedrelandsvennen - - MENING - MARLENE DALEN, 18 år og hør­sels­hem­met

Det er helt uak­sep­ta­belt at an­tal­let mobbe­ofre øker blant dem som er hør­sels­hem­met.

En­ten de er døve el­ler hø­rer litt dår­li­ge­re enn van­lig. De vil kan­skje ald­ri få mu­lig­he­ten til å høre på likt nivå som dere som er hø­ren­de.

I VG 30.05.17 re­fe­re­res det til en un­der­sø­kel­se som er gjort av HLF (hør­sels­hem­me­des lands­for­bund). Un­der­sø­kel­sen vi­ser at hver fjer­de hør­sels­hem­met har opp­levd mob­bing fle­re gan­ger må­ned­lig. Un­der­sø­kel­sen vi­ser også til at fi­re av fem hør­sels­hem­me­de ele­ver opp­le­ver at voks­ne sjel­den el­ler ald­ri gri­per inn hvis de blir holdt uten­for. Én av seks ele­ver for­tal­te også at mob­bin­gen for­gikk in­ne i klasse­rom­met de­res.

Det som jeg som er hør­sels­hem­met selv syns er rart, er at in­gen av de an­sat­te på sko­len gri­per inn når de ser at vi som hør­sels­hem­me­de blir holdt uten­for. De hjel­per ikke til for at de som er hør­sels­hem­met også skal føle seg vel­kom­men i skole­gan­gen.

Jeg spur­te meg selv ofte om jeg som hør­sels­hem­met ikke var ver­dig nok til å være i klas­sen. Det er fle­re hør­sels­hem­me­de som kan­skje kan føle seg spe­si­elt uten­for når det er snakk om klasse­si­tua­sjo­ner. Det­te skyl­des ofte at de fles­te av oss ikke kla­rer å fan­ge opp alle ord og ut­trykk som skal bli tatt i bruk. Noe av det ver­ste man­ge hør­sels­hem­me­de vet er gruppe­ar­beid, og blikk som blir sendt rundt i klas­sen. Blikk kan fort tol­kes feil, og vi som hør­sels­hem­me­de kan ha lett for å mis­for­stå det­te. Vi har kan­skje lett for å tol­ke el­ler opp­fat­te blikk feil, men husk at vi er men­nes­ker og like mye verd vi også.

For å gi dere som er hø­ren­de no­en tips til hva dere kan gjø­re, er blikkon­takt noe av det vik­tigs­te når du snak­ker. Ikke stå med ryg­gen til, ikke gi oss forbi­gå­en­de be­skje­der, snakk en av gan­gen, gjen­ta med et smil.

Kjæ­re skole­ei­ere, kjæ­re læ­re­re ta det­te på al­vor! Vi kan ikke til­la­te at så man­ge blir mob­bet på grunn av de­res hør­sels­ned­set­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.