Nei til søn­dags­åpent

Faedrelandsvennen - - MENING - MAGNE LUND, Reise­ma­ga­si­net A/S

Hvor his­to­rie­løs er det lov å være, Vegard Lau­nes?

●● Nå tap­te Høy­re/frp kam­pen om søn­dags­åpent for un­der to år si­den i Stor­tin­get. Det sam­me har dere gjort lo­kalt i sam­me pe­rio­de. Grun­ne­ne er vel­dig enk­le. Vi som har vår ar­beids­plass i bu­tikk øns­ker å ver­ne om søn­da­gen som en an­ner­le­des dag. Vi har alt åp­nings­ti­der som nes­ten tar knek­ken på oss. Som bu­tikk­ei­er er kost­na­den med å leie inn no­en på søn­dag alt­for høy, og fle­re av oss kan ikke bare over­gi bu­tik­ken til no­en stu­den­ter uten kom­pe­tan­se.

Er vel­dig enig med ar­bei­der­par­ti­ets Ken­neth Mørk sitt tid­li­ge­re inn­legg som Høy­res Vegard Lau­nes prø­ver å lat­ter­lig gjø­re. For or­dens skyld, jeg er fak­tisk blå po­li­tisk og med­lem av Høy­re.

Vegard Lau­nes tror at vi bu­tikk­ei­ere så gjer­ne vil ha åpent på søn­da­ger om som­me­ren pga cruice­tu­ris­ter. Da bur­de han set­te seg litt bed­re inn i hvor utro­lig lite dis­se hand­ler i bu­tik­ker når de er på be­søk. De kjø­per opp­le­vel­ser som buss og guidet tu­rer, tar gjer­ne en kopp kaf­fe på kafé, men har jo svært be­gren­set in­ter­es­se for å fyl­le opp lu­ga­ren med va­rer fra et høy­kost­land. Det­te lig­ger det jo fak­tisk un­der­sø­kel­ser om. Be­va­res, det er kjempe­hyg­ge­lig når en båt er in­ne og byen sy­der, pra­te litt med dem og skry­te litt av byen vår, men bu­tikk er det­te ikke.

Det er jo vel­dig un­der­lig at svært få av dere po­li­ti­ke­re vil snak­ke om den for­urens­ning en slik cruice­båt står for, men kom­mu­nen tje­ner så mye i havne­av­gif­ter at dere fortsetter hel­ler den lat­ter­li­ge jak­ten på bi­len.

Per­son­lig er jeg skik­ke­lig lei av slike som Vegard Lau­nes som an­net hvert år set­ter i gang en dis­ku­sjon om et emne de ak­ku­rat har tapt. Nå får dere snak­ke med eld­re po­li­tis­ke kol­le­ger og lære litt av his­to­ri­en før dere du­rer i veg i media med gam­le tap­te sa­ker. Som bu­tikk­ei­er og til­ste­de i bu­tik­ken, har jeg og svært man­ge av mine kol­le­ger in­gen øns­ke om søn­dags­åpent, ver­ken om som­mer el­ler vin­ter, hvis det ennå ikke er opp­fat­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.