Svar fra RIF an­gå­en­de «Mam­mon i hav­nen»

Faedrelandsvennen - - MENING - MAR­TIN SCHRECK v/ Sty­ret i Råd­gi­ven­de In­ge­ni­ø­rers Fore­ning i Ag­der

Det vi­ses til inn­legg i Fædre­lands­ven­nen den 24. mai 2017.

●● Råd­gi­ve­re og kon­su­len­ter ut­gjør en vik­tig næ­ring in­nen norsk in­du­stri med fle­re tu­sen an­sat­te som har bred er­fa­ring, høy ut­dan­ning og et stort med­an­svar for mye av ut­vik­lin­gen som skjer i vårt land.

Vi bi­drar til at en­hver myn­dig­het, be­drift el­ler pri­vat­per­son kla­rer å skaf­fe seg hvil­ken som helst spe­sial­kom­pe­tan­se for å kun­ne gjen­nom­føre sine pro­sjek­ter in­nen­for gjel­den­de ram­mer og lov­verk. Vi stil­ler der­for alle på lik lin­je, uan­sett om det hand­ler om en stor be­drift, en kom­mu­ne el­ler pri­vat­per­soner. Vi stil­ler oss til rå­dig­het som uav­hen­gi­ge råd­gi­ve­re som gjen­nom­fø­rer sitt dag­li­ge ar­beid etter etis­ke reg­ler og strikt in­nen­for tek­nisk re­gel­verk og norsk lov­verk.

I vår bran­sje set­ter vi pris på lang­va­rig er­fa­ring, slik som vi set­ter pris på våre ny­ut­dan­ne­de eks­per­ter som for­sy­ner vår bran­sje med sta­dig ny tek­no­lo­gi og den ny­es­te kunn­ska­pen i takt med na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le tren­der. Våre med­lem­mer i Råd­gi­ven­de In­ge­ni­ø­rers Fore­ning (RIF) le­ve­rer sine ytel­ser med ga­ran­ti og an­svars­for­sik­ring. Vi vi­ser re­spekt for hver­and­re og for våre kun­der.

Om Kris­tian­sand kom­mu­ne, Arendal kom­mu­ne, Sta­tens veg­ve­sen, Ka­nal­byen AS el­ler Kris­tian­sand Havn og Nye Vei­er, som også in­di­rek­te an­kla­ges for å fare med usann­he­ter el­ler mis­bruk av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger og in­kom­pe­tan­se, øns­ker å kom­men­te­re inn­leg­get over­la­ter vi dem.

Våre kun­der stil­ler oss kon­kre­te spørs­mål som de øns­ker å ha et svar på. Spørs­må­le­ne kan være mål­ret­tet, el­ler det kan hen­de at våre kun­der ber oss om en re­sul­tatå­pen ut­red­ning som skal ende opp i en an­be­fa­ling for det bes­te al­ter­na­ti­vet – noe som er vel­dig van­lig i kom­plek­se plan­pro­ses­ser.

Hvis no­en vir­ke­lig me­ner at kon­su­len­te­nes fag­li­ge ut­ta­lel­ser kan be­stil­les, så kan man da prø­ve selv å kjø­pe seg en ut­red­ning etter egen smak. Da vil man straks opp­da­ge at det er eks­tremt vans­ke­lig å fin­ne en råd­gi­ver i bran­sjen som vil være med på å la seg pres­se til en fag­lig ut­ta­lel­se som ikke tå­ler da­gens lys. Råd­gi­ver­bran­sjen er svært kon­kur­ranse­ut­satt, hvor man kun kan over­le­ve på lang sikt på grunn av sin fag­li­ge in­tegri­tet som man har vist i tid­li­ge­re job­ber. Fle­re ut­red­nin­ger leg­ges også ut til of­fent­lig etter­syn, og kan også bli ut­satt for en uav­hen­gig kon­troll av an­net firma.

Med­lems­be­drif­ter i RIF gir nøy­tra­le og uav­hen­gi­ge råd og bi­stand i kom­plek­se plan­pro­ses­ser som har fle­re uli­ke par­ter in­volvert. Plan­pro­ses­ser har hjem­mel i norsk lov­verk og er styrt på det over­ord­ne­de ni­vå­et gjen­nom en de­mo­kra­tisk pro­sess. Våre med­lem­mer er skatte­be­ta­le­re og del­ta­ke­re i det nors­ke sam­fun­net bå­de re­gio­nalt og na­sjo­nalt. Gjen­nom vårt ar­beid bi­drar vi til at våre kun­der prio­ri­te­rer uli­ke in­ter­es­ser på den bes­te må­ten gjen­nom uav­hen­gig og kunn­skaps­ba­sert ut­red­nings­ar­beid. RIF Ag­der har ek­sis­tert i nær­me­re 50 år og vi stil­ler oss gjer­ne til rå­dig­het for å kun­ne dis­ku­te­re be­hov for for­bed­rin­ger. Vi fra­ber oss der­imot, på veg­ne av våre med­lem­mer, på­stan­der som an­svars­løs­het, mis­bruk av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger, feil råd­gi­ving med for­mål om å leg­ge til ret­te for nye job­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.