Masse­me­dia svik­ter igjen

Faedrelandsvennen - - MENING - FRED­RIK T. ELVATUN

Når den nors­ke pres­sen ikke gjør job­ben sin og hvor «uan­svar­lig» ikke strek­ker til som en rett­mes­sig ka­rak­te­ris­tikk, er det på tide å ska­pe litt ba­lan­se i regn­ska­pet.

●● Nors­ke medi­er gjen­gir ukri­tisk nar­ra­ti­ve om at rus­ser­ne med Pu­tin i spis­sen skal ha hatt så stor inn­fly­tel­se på det ame­ri­kans­ke val­get, at det gikk i re­pub­li­kansk fa­vør. Det­te i til­legg til å in­si­nu­ere at Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen nær­mes er blitt en rus­sisk in­ter­na­li­sert front i USA. Det­te blir hev­det til tross for at det frem­de­les ikke fore­lig­ger no­en kon­kre­te be­vis for det an­tat­te som medelt fra FBI i kon­gres­sen. Li­ke­vel, alt som kan tol­kes i ret­nin­gen at den røde fare har en be­ty­de­lig inn­fly­tel­se på ad­mi­ni­stra­sjo­nen, blir blåst opp med sto­re bok­sta­ver nes­ten hver dag, mens ar­tik­le­ne nes­ten ute­luk­ken­de mang­ler reel sub­stans el­ler ba­lan­se.

Da Trump av­sat­te FBI- di­rek­tø­ren Co­mey gikk masse­me­dia i flint. De la kort­tids­min­net i en skuff og glem­te alle de pro­mi­nen­te de­mo­kra­ter som også had­de bedt om di­rek­tø­rens av­gang bare kort tid før opp­si­gel­sen. Co­mey slo til­ba­ke med å med­de­le at Trump had­de bedt han leg­ge bort etter­fors­kin­gen av russ­land-for­bin­del­sen i fe­bru­ar. Der­imot så gav Co­mey 3. mai, no­en må­ne­der se­ne­re, et vit­nes­byrd til se­na­tet om at pre­si­den­ten ikke had­de prøvd å stop­pe etter­fors­kin­gen rundt russ­land-for­bin­del­sen. Dvs. at FBI- di­rek­tø­ren en­ten løy etter av­skje­di­gel­sen el­ler avga falsk for­kla­ring for se­na­tet. De venstre­vrid­de pro­pa­ganda­ma­ski­ne­ne fra sta­te­ne som en­de­løst gjen­gis av nors­ke ak­tø­rer som nyt­ti­ge idio­ter, har som mål å over­be­vi­se mas­se­ne om en Russ­land - Trump kon­spi­ra­sjon, som et verk­tøy som kan bli brukt til å av­set­te pre­si­den­ten.

Det­te blir ty­de­li­ge­re når du blir klar over at den tid­li­ge­re an­sat­te i DNC (De­mocra­tic Na­tio­nal Com­mittee) Seth Rich skal an­gi­ve­lig ha lek­ket over 44.000 e-pos­ter og over 17.000 ved­legg til Wi­kile­aks mel­lom ja­nu­ar 2015 og mai 2016 om in­tri­ka­te de­tal­jer i par­ti­et. Jeg skrev tid­li­ge­re an­satt, for­di Seth Rich ble myr­det i et ran un­der sær­de­les tvil­som­me om­sten­dig­he­ter. Det­te har fått svært lite dek­ning i media. Hvor­for? Kan det være for­di det­te slår ve­sent­li­ge sprek­ker i teori­en om at det var Russ­land som var kil­den til alle e-pos­te­ne Wi­kile­aks mot­tok før val­get, og som ble av­gjø­ren­de for re­pub­li­kansk sei­er? At Wi­kile­aks gjen­tat­te gan­ger har be­nek­tet at det var rus­sis­ke kil­der, har du kan­skje hel­ler ikke lest om i det nors­ke medie­bil­det? Det be­gyn­ner nes­ten å bli lat­ter­lig hvor­dan den nors­ke pres­sen ukri­tisk grei­er å ute­late av­gjø­ren­de om­sten­dig­he­ter og for­hold av hva som skjer på den and­re si­den av At­lan­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.