Der­for må Søg­ne og Songdalen anke nå!

Faedrelandsvennen - - MENING - LAJLA ELLEFSKAAS, BJØRG BJØRSVIK OG VIDAR ERT­ZEID

Re­gje­rin­gens for­slag om tvangs­sam­men­slå­ing av Søg­ne og Songdalen med Kris­tian­sand be­hand­les i Stor­tin­get 8. juni.

Et­ter­som den­ne dato nær­me­re seg, og det ikke fore­lig­ger no­en ny­he­ter om ut­bry­te­re fra Frp el­ler Venst­re, blir et ved­tak sta­dig mer sann­syn­lig. Fyl­kes­man­nen har lagt opp til en me­get stram tids­plan for å gjen­nom­føre Stor­tin­gets ved­tak. For­mo­dent­lig i sam­ar­beid med de­par­te­men­tet, for å re­du­se­re kom­mu­ne­nes prak­tis­ke mu­lig­he­ter for å anke et stor­tings­ved­tak. Søg­ne og Songdalen bør der­for al­le­re­de nå fat­te ved­tak om at et slikt stor­tings­ved­tak vil bli an­ket.

Ord­fø­rer Hil­de har på­pekt at vi kan anke al­le­re­de nå med re­fe­ran­se til den så­kal­te inn­de­lings­lo­ven. Om det­te ikke er hen­sikts­mes­sig el­ler fø­rer frem, kan ved­ta­ke­ne for­ut­set­te at anke frem­set­tes etter stor­tings­val­get der­som valg­re­sul­ta­tet til­si­er det. Det av­gjø­ren­de ar­gu­ment for å fat­te slike ved­tak nå, er at Fyl­kes­mann og de­par­te­ment skal være kjent med at anke vil bli frem­met, og så­le­des må ta hen­syn til det­te i den vi­de­re pro­sess.

Selve be­grun­nel­sen for å frem­set­te en anke er tind­ren­de klar:

●● Inn­byg­ger­ne i Søg­ne og Songdalen har sagt nei til sam­men­slå­ing med Kris­tian­sand.

●● Beg­ge kom­mune­sty­rer har sagt nei to gan­ger. Først til K5, og si­den til å gå i for­hand­lin­ger om K3. Kom­mune­styre­ved­ta­ke­ne om det­te ved­leg­ges an­ken.

●● K3 som Fyl­kes­man­nen fore­slår, har ikke gjen­nom­gått den lo­kal­de­mo­kra­tis­ke behandling som Stor­tin­get har for­ut­satt skal lig­ge til grunn for lo­ka­le av­ta­ler.

●● Det fin­nes til og med in­gen lo­kal av­ta­le for K3, for­di det var et haste­al­ter­na­tiv som ble kas­tet frem helt i slutt­fa­sen, etter at K5-av­ta­len had­de ha­va­rert.

●● Fyl­kes­man­nen tol­ker feil­ak­tig Song­da­lens ja til for­hand­lin­ger om K3 som også å være et ja til sam­men­slå­ing.

●● Fyl­kes­man­nen tol­ker også feil­ak­tig at Song­da­lens ja er blitt stå­en­de etter Søg­nes nei. Song­da­lens for­ut­set­ning for å si ja var at også Søg­ne sa ja. Når Søg­ne sa nei med­før­te det at Song­da­lens ved­tak ble å fort­set­te som egen kom­mu­ne.

En sam­men­fat­ning av over­stå­en­de anke­grunn­lag vil være det­te. Søg­ne og Songdalen an­ker på grunn­lag av feil saks­be-

❞ Et folk som me­ner seg urik­tig og urett­fer­dig be­hand­let, for­tje­ner også at våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re gir dem mu­lig­he­ten for å bli hørt.

hand­ling hos Fyl­kes­mann og i de­par­te­ment. Der­som man leg­ger til grunn Aps og Sps sen­tra­le pro­gram og lands­møte­ved­tak, vil det være et klart fler­tall bå­de i Søg­ne og Songdalen for å ved­ta en anke, for­ut­satt at alle øv­ri­ge kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter stem­mer i tråd med hva de tid­li­ge­re har gjort.

Det kan selv­sagt stil­les spørs­mål ved om en anke har no­en hen­sikt. Til det er å si at alle kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter som så langt har re­spek­tert fol­kets nei, også skyl­der fol­ket den­ne sis­te mu­lig­het for re­spekt for lo­kal­de­mo­kra­ti­et. Et folk som me­ner seg urik­tig og urett­fer­dig be­hand­let, for­tje­ner også at våre lo­ka­le po­li­ti­ke­re gir dem mu­lig­he­ten for å bli hørt, ved at den­ne sis­te mu­lig­het i vårt de­mo­kra­tis­ke sys­tem blir be­nyt­tet.

FOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

Der­som man leg­ger til grunn Aps og Sps sen­tra­le pro­gram og lands­møte­ved­tak, vil det være et klart fler­tall bå­de i Søg­ne og Songdalen for å ved­ta en anke, skri­ver ar­tik­kel­inn­sen­der­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.