Be­skje­der fra usyn­li­ge menn i him­me­len

Faedrelandsvennen - - MENING - CHRIS SVENDSEN

20. mai si­ter­te Sven Egil Om­dal teg­nin­gen som har fått sar­te sje­ler til å til­te tul­ling;

●● «Jeg skjøn­ner ak­ku­rat hvor­dan dere har det! Jeg får også be­skje­der fra usyn­li­ge menn i him­me­len om å tuk­le med tis­se­ne til små­barn!». Flu Hart­berg har klart en in­ner­tier her, så hva er pro­ble­met? Er teg­nin­gen så fæl nett­opp for­di den er en full­tref­fer?

Hva er egent­lig religion? Det kan va­riere, men ofte er det snakk om sub­jek­ti­ve på­stan­der om gu­der oppe i him­me­len. I lik­het med hvor­dan re­li­gio­ner opp­står, så på­står også man­ge nå­le­ven­de re­li­giø­se at de kom­mu­ni­se­rer med dis­se gu­de­ne. In­gen and­re får med seg den­ne per­son­li­ge kom­mu­ni­ka­sjo­nen, en kom­mu­ni­ka­sjon som i prak­sis stem­mer over­ens med å få «be­skje­der fra usyn­li­ge menn i him­me­len», jfr. teg­nin­gen.

Og, hvor­for tuk­ler/kut­ter jø­der i sped­barn­pe­ni­ser? Hva er opp­rin­nel­sen? Jo, for­di en el­ler an­nen fyr (Abra­ham) for fle­re tu­sen år si­den fikk «be­skjed fra him­me­len». Så, teg­nin­gen er kor­rekt.

Jeg har in­gen idé om hvor­vidt pe­do­fi­le får «be­skje­der fra usyn­li­ge menn i him­me­len om å tuk­le med tis­se­ne til små­barn.», og der­som det ikke stem­mer så bom­mer teg­nin­gen. Men, med tan­ke på hvor­for jø­der tuk­ler/kut­ter i baby­pe­ni­ser, så har alt­så Hart­berg/teg­nin­gen truf­fet blink.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.