Spil­ler kvin­ne­lig jøde­ha­ter

Skue­spil­ler Linn Løv­vik tar på seg en stor ut­ford­ring når hun fram­over skal tol­ke Vid­kuns Quis­lings høy­re hånd, Hall­dis Nee­gård Øst­bye.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Selv om jeg har vært inn­om ond­skap i and­re ka­rak­te­rer, har jeg nok ikke spilt en lig­nen­de ka­rak­ter før med så mye sterkt hat i seg, sier Linn Løv­vik. Til høs­ten skal hun spil­le Hall­dis Nee­gård Øst­bye i tea­ter­fore­stil­lin­gen «Jeg vil vas­ke ver­den ren».

Den­ne uka var re­gis­sør Aud­ny Chris Hol­sen og skue­spil­ler­ne fra Kil­den på in­spi­ra­sjons­tur til Stif­tel­sen Ar­ki­vet for å få et inn­blikk i lo­kal krigs­his­to­rie, nors­ke tor­tu­ris­ter, sør­lands­ke krigs­fan­ger og hvor­dan Na­sjo­nal Sam­ling ut­vik­let seg fra 1930-tal­let og fram­over til and­re ver­dens­krig.

UTFORDRENDE ROLLE

Løv­vik me­ner at rol­len som Vid- kuns Quis­lings føl­ge­svenn skil­ler seg ut fra tid­li­ge­re ut­ford­rin­ger:

– Al­le­re­de nå kjen­ner jeg at det er vans­ke­lig å for­sva­re og å for­stå hen­ne. Sam­ti­dig er jo det­te noe som er vel­dig in­ter­es­sant med ka­rak­te­ren. Det er vik­tig å ikke bare fram­stil­le hen­ne som et ondt men­nes­ke, men at vi kan­skje kan fin­ne en slags for­stå­el­se. Hvor­for valg­te hun den vei­en, og hvor kom det­te ha­tet fra? Det er jo snakk om en oppe­gå­en­de og res­surs­sterk dame.

Rol­len som Øst­byes støt­ten­de ekte­mann Pe­ter, som også var med­lem av Na­sjo­nal Sam­ling, skal spil­les av Lars Emil Ni­el­sen.

– Vi går inn i his­to­ri­en på 1930-tal­let og skild­rer den fram til kri­gen. Så der vi be­gyn­ner vet vi jo ikke hva som kom­mer til å skje. Hvem er Pe­ter og Hall­dis midt oppi det her? Hvor­dan kan Pe­ter stå for dis­se tin­ge­ne? Det­te sy­nes jeg er utro­lig spen­nen­de, men også en ut­ford­ring, sier Ni­el­sen.

TAPERENS SIDE

Re­gis­sør Aud­ny Chris Hol­sen, som tid­li­ge­re har re­gis­sert se­ri­er som «Ho­tel Cæ­sar», «Him­mel­blå» og «Hva­ler», be­skri­ver også his­to­ri­en om ek­te­pa­ret Øst­bye som svært utfordrende.

– For oss blir det en ut­ford­ring å kla­re å gå inn i den­ne his­to­ri­en på taperens side, uten å ha all den in­for­ma­sjo­nen vi har i dag. Uten å ten­ke at na­zis­men er en for­fer­de­lig, to­ta­li­tær be­ve­gel­se, skal vi gå inn i his­to­ri­en til de som men­te at na­zis­me var red­nin­gen, sier Aud­ny Chris Hol­sen.

– VIK­TIG FOR NS

In­for­ma­sjons­sjef på Stif­tel­sen Ar­ki­vet, Stein Chris­ti­an Salvesen, be­skri­ver Hall­dis Nee­gård Øst­bye som en vik­tig støtte­spil­ler for Vid- kun Quis­ling.

– Som ideo­log var hun vel­dig vik­tig for Na­sjo­nal Sam­ling, også for Vid­kun Quis­ling selv, spe­si­elt med tan­ke på jøde­syn og ideo­lo­gi. Det som var spe­si­elt med hen­ne var at for meg fram­sto hun som en over­be­vist per­son, og ikke en per­son som lot seg lede av and­re el­ler kri­gens gang. Hun sto støtt på sine syns­punk­ter helt til det sis­te.

– Hva sy­nes du om at hen­nes his­to­rie blir tea­ter­styk­ke i Kil­den?

– Det er in­ter­es­sant. Alle his­to­ri­er som vi kan brin­ge fram gjør nok at vi for­står mer, noe som er vik­tig om vi skal kjem­pe for el­ler mot ver­di­er. Det er et pris­ver­dig ini­tia­tiv fra Kil­den å ta tak i den­ne his­to­ri­en, og det er også po­si­tivt at de sat­ser mer på egen­pro­duk­sjo­ner enn før, av­slut­ter Salvesen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Linn Løv­vik (i grå gen­ser) er tid­li­ge­re kjent fra opp­set­nin­ger som «Snø­dron­nin­gen» og «En Folke­fien­de». Til høs­ten skal hun spil­le Hall­dis Nee­gård Øst­bye, som var pro­pa­ganda­mi­nis­ter for Na­sjo­nal Sam­lings kvinne­or­ga­ni­sa­sjon.

FOTO: PRESSEFOTO/KIL­DEN

Slik pre­sen­te­res Hall­dis Nee­gård Øst­bye, spilt av Linn Løv­vik av Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.