Ju­bi­le­rer med mini­fes­ti­val

Det star­tet som en gutte­klubb som møt­tes fre­da­ge­ne for å høre på blues. Nå er Man­dal Blues­klubb ti år. Det mar­ke­res med en egen mini­fes­ti­val.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Da klub­ben ble etab­lert i 2007, dek­ket vi helt klart et be­hov. På førs­te kon­sert kom over 200 pub­li­kum­me­re noe som tok oss som ar­ran­gø­rer helt på sen­ga, for­tel­ler book­ing­an­svar­lig i klub­ben, Odd­var Man­ne­råk.

Man­dal er de sis­te åre­ne blitt en skik­ke­lig kon­sert­by, spe­si­elt etter at Bu­en kom. Men også kon­sert­sce­nen til Sjø­bo­den Pub er hyp­pig brukt. I 2014 var det 250 kon­ser­ter i byen.

– Vi reg­net litt på det. Skul­le Oslo med sitt inn­byg­ger­tall hatt til­sva­ren­de, måt­te de ha ar­ran­gert 11.000 kon­ser­ter, smi­ler Man­ne­råk.

I fle­re år etter år­tu­sen­skif­tet var det ikke slik. Mye av kon­sert­mil­jø­et for­svant da sce­nen til ute­ste­det Lod­sen opp­hør­te. Og det var len­ge før Bu­en og dens sce­ner kom.

– Så det ble et savn for man­ge at det var få kon­ser­ter i byen. Så vi be­gyn­te å mø­tes et gutte­gjeng. Vi kal­te oss Hisås­vei­en Fri­day­night Blues­klubb, for­tel­ler Man­ne­råk.

STIFTET I 2007

De ar­ran­ger­te for­skjel­li­ge sam­men­koms­ter, blant an­net en blues­kon­sert våren 2006. Men fart over sa­ke­ne ble det alt­så våren 2007 da klub­ben ble stiftet. Med blues­ar­tis­ten Joe De­ge­lia fra Dal- las ble hele lo­ka­let på Sol­borg stap­pet med over 200 pub­li­kum­me­re.

– De tøm­te jo ba­ren før klok­ken 23, så de an­sat­te måt­te løpe på byen etter mer drik­ke, min­nes Man­ne­råk.

Det ble alt­så en fly­ing start. Den gang var det etab­lert et lo­ka­le ved Pi­ren som het Vente­rom­met i på­ven­te av at Bu­en skul­le bli fer­dig. Her had­de blues­klub­ben en rek­ke kon­ser­ter i åre­nes løp, ikke minst med av­døde Loui­sia­na Red fra Ala­ba­ma.

JOHNNY WINTER

Man­ne­råk trek­ker fram høyde­punk­tet i klub­bens his­to­rie, nem­lig fre­dag 24. mai 2013. Da en­tret blues­le­gen­den Johnny Winter sce­nen i Bu­en kul­tur­hus.

– Det var kjempe­stort å få ham hit. Han del­tok i Wood­stock-fes­ti­va­len i 1969, så det for­tel­ler hvil­ken le­gen­de han er. Han er nok også den enes­te som har opp­trådt i Man­dal som har sta­tu­sen Rock & Roll Hall of Fa­me, sier Man­ne­råk.

I åre­nes løp har det blitt snart 90 kon­ser­ter ar­ran­gert av klub­ben. I 2013 ble de kå­ret til årets blues­klubb av Norsk Blues­union. Klub­ben har nå rundt 170 med­lem­mer.

MINI­FES­TI­VAL

Nå står alt­så en mini­fes­ti­val for dø­re­ne. Det skjer 9. og 10. juni.

Det star­ter fre­dag med lo­ka­le band i sen­trum.

– Her spil­ler Blues Sup­ply, Bluesn­dizn­das og The Ri­ver, for- tel­ler Man­ne­råk.

Lør­dag etter­mid­dag blir det gra­tis kon­sert ved Heste­troa i gå­gata, mens show­et fortsetter i stor­sa­len i Bu­en om kvel­den.

DANSKER

– Det be­gyn­ner med dans­ke Ji­mi & The Double of Trouble. Det­te ban­det er in­spi­rert av Ji­mi Hend­rix og Ste­vie Ray Vaug­han, for­tel­ler han.

Men høyde­punk­tet kom­mer se­ne­re på kvel­den med blues­stjer­na Da­na Fuchs som for tred­je gang an­kom­mer Man­dal.

– Hun har spe­si­elt bedt om å kom­me hit, så det er en stor ære, sier Man­ne­råk.

FOTO: SVEIN FRYDNES

For tred­je gang gjes­ter Da­na Fuchs og hen­nes band Man­dal. Det skjer un­der blues­fes­ti­va­len 10. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.