Fil­men er (nes­ten) død, leve fil­men!

Alt ty­der på at spille­fil­men, slik du og jeg kjen­ner den, ikke kom­mer til å fin­nes sær­lig mye len­ger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - FILM BLOGGEN FILMANMELDER roys­ob­stad@gmail.com

Fre­dag i for­ri­ge uke had­de den sa­ti­ris­ke krigs­fil­men «War Machi­ne» pre­miere. Her snak­ker vi om en or­dent­lig stor­pro­duk­sjon – bud­sjett på over 60 mil­lio­ner dol­lar og selv­es­te Brad Pitt i ho­ved­rol­len – men li­ke­vel vil du lete for­gje­ves etter den i kino­pro­gram­met.

●●

«War Machi­ne» er fi­nan­siert og pro­du­sert av Net­flix, og er kun til­gjen­ge­lig for dem som abon­ne­rer på de­res strømme­tje­nes­te.

●●

Det sam­me vil gjel­de for den nes­te fil­men til Mar­tin Scor­se­se. Gangste­re­po­set «The Irish­man» har Ro­bert De Niro, Al Paci­no, Joe Pesci og Har­vey Kei­tel i rol­le­ne, kos­ter 100 mil­lio­ner dol­lar å lage og vil­le i gam­le da­ger – la oss si for 10 år si­den – vært et sik­kert stikk på kino. Men den blir nep­pe å se and­re ste­der enn på Net­flix.

●●

Det er den­ne vei­en alt sy­nes å gå.

●●

Mens den etab­ler­te ame­ri­kans­ke film­in­du­stri­en sit­ter fast i en henge­myr av «re­ma­kes» og «fran­chi­ses» – al­le­re­de etab­ler­te merke­va­rer man hå­per skal sel­ge seg selv – job­ber kon­kur­ren­ter i alle ka­na­ler på spreng for å fyl­le tje­nes­te­ne sine med eget inn­hold.

●●

Enn så len­ge lig­ger Net­flix i te­ten, men Ama­zon er ikke langt bak. Og bak dem igjen føl­ger alle fra App­le og Face­bo­ok til Twit­ter og Snapchat.

●● Alle sam­men er de ute etter pen­ge­ne og opp­merk­som­he­ten din.

●● Det­te er ikke nød­ven­dig­vis en dår­lig ting. Net­flix spon­ser al­le­re­de den ty­pen små og mel­lom­sto­re fil­mer de sto­re, tra­di­sjo­nel­le stu­dio­ene ikke len­ger tør å sat­se på. Det er li­ke­vel grunn til å spør­re seg hva ut­vik­lin­gen vil bety for spille­fil­men over tid.

●● Er det for ek­sem­pel no­en vits i lage én og en halv time lan­ge fil­mer når folk gjer­ne slu­ker hele tv-se­ri­er i lø­pet av en helg? El­ler er det len­ger no­en vits i å lage fil­mer for det sto­re for­ma­tet når folk li­ke­vel ser dem på bit­te små nett­brett?

●● Og er det egent­lig no­en vits i fast­lås­te for­tel­lin­ger i det hele tatt? Er ikke fram­ti­da vir­tu­al rea­li­ty, in­ter­ak­ti­vi­tet og skred­der­syd­de opp­le­vel­ser?

●● Og hva med den gode, gam­le kino­opp­le­vel­sen – å gjø­re en av­ta­le, mø­tes i foa­je­en, kjø­pe inn små­godt, ben­ke seg foran det sto­re ler­re­tet og ha en fel­les opp­le­vel­se der in­ne i mør­ket – skal ikke fram­ti­di­ge po­der og podin­ner få den?

●● Som de sier i en film jeg først så sam­men med far­far på kino som gutt­unge: Time vil sjåv.

FOTO: FRANCOIS DUHAMEL/NET­FLIX

Brad Pitt i «War Machi­ne»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.