Ori­gi­nalt om al­der­dom­men

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRAMA «The Sen­se of an En­ding» Eng­land 2017 Re­gi: Ritesh Ba­tra Al­ders­gren­se: 12 år

«The Sen­se of an En­ding» er re­gis­sør Ritesh Ba­tras («The Lunch­box») førs­te en­gelsk­språk­li­ge film, og det blir sik­kert ikke hans sis­te.

Fil­men er ba­sert på den pris­vin­nen­de boka med sam­me navn av Ju­li­an Bar­nes, og hand­ler først og fremst om hvor­dan vi hus­ker hen­del­ser fra ung­doms­tida når vi blir eld­re. Kan vi sto­le på våre egne min­ner? Har vi kan­skje pyn­tet litt på sann­he­ten, el­ler kan­skje bare for­trengt den?

To­ny Web­ster (Jim Broad­bent) er skilt og pen­sjo­nert, men job­ber frem­de­les litt i den lil­le ka­me­ra- bu­tik­ken sin. Han er ikke di­rek­te en hu­mør­spre­der, og er ikke flink til å se men­nes­ker rundt seg. Men en dag får han et brev som skal end­re hans syn på det mes­te, også hans syn på seg selv. Ved å kon­fron­te­re for­ti­das hem­me­lig­he­ter, selv om han ikke kan end­re på noe, får fram­ti­da ny glød og han fø­ler igjen på fø­lel­ser han trod­de var borte for all­tid.

Fil­mens størs­te styr­ke er uten tvil Os­car-vin­ner Jim Broad­bent, og selve his­to­ri­en som er rø­ren­de og som byr på en ori­gi­nal vri på det å bli gam­mel. Jeg har ikke lest boka, men mis­ten­ker at den inne­hol­der enda mer dyb­de og farge­rike be­skri­vel­ser av bå­de hen­del­ser og ka­rak­te­rer. For uten­om Broad­bent er de and­re med­vir­ken­de gans­ke in­tet­si­gen­de, og der­for gri­per fil­men ikke fullt så godt tak i meg som den bur­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.