Kjær­lig­het bak glass

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

DRAMA/ROMANTIKK «Eve­rything, Eve­rything» USA 2017

Re­gi: Stel­la Meg­hie Al­ders­gren­se: Til­latt for alle Til­væ­rel­sen kan fø­les som et feng­sel når man er 18. Men for Mad­dy (Amand­la Sten­berg fra «The Hun­ger Ga­mes») er det helt re­elt.

Mad­dy har noe som kal­les «al­vor­lig kom­bi­nert im­mun­svikt», og ett enes­te se­kund i fri­luft kan være nok til å dre­pe hen­ne. Det so­sia­le li­vet hen­nes be­står der­for av å se på TV sam­men med mam­ma. Men så en dag flyt­ter Ol­ly (Nick Ro­bin­son fra «Ju­ras­sic World») inn i nabo­hu­set. Ol­ly er ska­ter, har et lurt smil og går all­tid kledd i sort. Al­le­re­de førs­te kveld er Mad­dy og han i gang med å sen­de prø­ven­de, flør­ten­de tekst­mel­din­ger til hver­and­re.

Man ser hver enes­te (me­lo) dra­ma­tis­ke ven­ding kom­me på lang av­stand. Men det er in­gen grunn til å tro at mål­grup­pa – som de­fi­ni­tivt ikke er mann­li­ge film­an­mel­de­re godt over 40 – kom­mer til å kla­ge av den grunn. Selv om «Eve­rything, Eve­rything» opp­fyl­ler hver enes­te ro­man­tis­ke for­vent­ning hjer­tet måt­te ha, gjør den det nem­lig på et så like­til og le­kent vis at in­gen vil sit­te igjen og føle at de er blitt snak­ket ned til. Og fil­mens to ho­ved­per­soner er fak­tisk søte sånn helt på or­dent­lig.

Selv den mann­li­ge film­an­mel­de­ren over 40 ser hel­ler mer av det­te enn enda en grim ten­årings­dyst­o­pi av «Hun­ger Ga­mes»-ty­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.