Kjøre­kom­fort og mye ut­styr til hyg­ge­lig pris

Ja­pans­ke Suzu­ki har økt mest i Eu-efta­om­rå­det i år. Kan­skje kan nye Swift bi­dra til at også sal­get i Nor­ge får seg et løft?

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Suzu­ki er tro­fast mot fire­hjuls­drif­ten. Det li­ker nord­menn godt. Når du i til­legg får en svært vel­ut­styrt bil for rundt 250.000 kro­ner, bur­de nye Suzu­ki Swift være en bil som tref­fer godt.

Størs­te ny­he­ten sit­ter kan­skje un­der pan­se­ret. For nå er det hy­brid driv­lin­je også på Swift. Rik­tig­nok en så­kalt hy­brid light, hvil­ket vil si at bi­len ald­ri kjø­rer ute­luk­ken­de elek­trisk. Men har du bruk for litt eks­tra kraft ved forbi­kjø­rin­ger, så bi­drar den lil­le elek­tro­mo­to­ren med sitt i til­legg til ben­sin­mo­to­ren på 90 hk. Den bi­drar for­res­ten også til at for­bru­ket går ned og ut­slip­pet blir mind­re. Det li­ker nors­ke myn­dig­he­ter og pre­mie­rer den av­gifts­mes­sig. Over to de­si­li­ter mind­re bru­ker den­ne ut­ga­ven av Swift sam­men­lik­net med for­ri­ge mo­dell, og opp­gir for­bruk på blan­det kjø­ring til 0,45 li­ter på mila. Det er bra.

IM­PO­NE­REN­DE

No­en ra­cer på vei­en er li­ke­vel ikke bi­len. Kjap­pest vir­ker den fra stille­stå­en­de til 70-80 km/t. Fra null til hund­re bru­ker du rundt 12 se­kun­der, med and­re ord man­ge er kjap­pe­re, men da kos­ter de som re­gel mer.

Minst like im­po­ne­ren­de er ut­styrs­lis­ten. I Nor­ge vel­ger for­hand­ler­ne kun å le­ve­re bi­len med «safety»-pak­ken, hvil­ket vil si full­stap­pet med fø­rer­støt­te og sik­ker­hets­ut­styr som vi tid­li­ge­re bare så på langt dy­re­re bi­ler. Her er det adap­tiv cruise­kon­troll, rygge­ka- me­ra, stor sju tom­mers skjerm, na­vi­ga­sjon , la­ne as­sist, bremse­as­sis­tent, blind­sone­over­vå­king og fjern­lys­as­sis­tent. Sterkt til en små­bil å være, og gode grun­ner til å se på Suzu­ki som noe langt mer enn en en­kel og bil­lig fire­hjuls­dre­vet bil godt til­pas­set nors­ke føre­for­hold.

Mest im­po­ne­ren­de er kan­skje bremse­as­sis­ten­ten som fun­ge­rer ved hjelp av sen­so­rer og ka­me­ra­er. Den vars­ler, de­ret­ter ak­ti­ve­rer bremse­as­si­stan­se og til slutt brem­ser kraf­tig auto­ma­tisk for å unn­gå kol­li­sjon med bil el­ler fot­gjen­ger.

ROMSLIG

Hyg­ge­lig er det også å opp­le­ve at kjøre­kom­for­ten fak­tisk står i stil med at bi­len er vel­ut­styrt. Lite støy bå­de fra vei og mo­tor gjør kjøre­tu­ren be­ha­ge­lig. Du må lik­som min­ne deg selv om at det er en ri­me­lig små­bil du kjø­rer. Ny­de­sig­net fjæ­rings­sys­tem skal iføl­ge pro­du­sen­ten gi en mer smi­dig og be­ha­ge­lig kjøre­opp­le­vel­se.

Med stør­re ak­sel­av­stand og litt bre­de­re bil enn for­gjen­ge­ren, er det blitt luf­tig og mer romslig i ku­pe­en. Plas­sen foran er bra, i bak­se­tet helt OK. Ba­ga­sje­rom­met kan­skje ikke så im­po­ne­ren­de med et vo­lum på 265 li­ter, men Suzu­ki har åpen­bart prio­ri­tert men­nes­ke­ne og tenkt at det­te er en bil for by­kjø­ring og kor­te­re tu­rer.

FØ­LEL­SER

Per­son­lig sy­nes vi nye Swift ser bå­de tøff og kul ut, om en skal låne et ung­dom­me­lig ut­trykk. Den ja­pans­ke pro­du­sen­ten sier da også at Swift skal vek­ke gode fø­lel­ser hos de som kjø­per og kjø­rer den. Med fi­re centi­me­ter økt bred­de, litt la­ve­re og stør­re ak­sel­av­stand, sy­nes vi de­sig­net er blitt klart mer vel­lyk­ket. Den roms­li­ge be­rø­rings­skjer­men er vendt litt mot fø­re­ren og er lett å be­tje­ne. El­lers er det inn­ven­di­ge en­kelt, ikke over­ras­ken­de med en god del plast. Men det er vel slik det skal være på en bil til 250.000 kro­ner der mye an­net har blitt prio­ri­tert.

Suzu­ki Swift har vært på mar­ke­det i en år­rek­ke. Kjen­ne­re kal­ler visst­nok den­ne for tred­je ge­ne­ra­sjon, men an­tall mo­del­ler har vært langt fle­re. Uten tvil løf­ter Suzu­ki små­bi­len til et nytt nivå med ut­styrs­bom­ben og hy­brid­ut­ga­ven Swift.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Suzu­ki Swift har fått et løft bå­de ut­ven­dig og un­der pan­se­ret. Nå har den fått hy­brid driv­lin­je.

FOTO: TOR MJAALAND

Sju tom­mers be­rø­rings­skjerm og bry­ter som vi­ser at det er var­me bå­de i front­rute og bak­rute for­tel­ler sitt om ut­styrs­meng­den.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom­met er ikke ver­dens størs­te, men rom­mer et par sto­re bag­ger.

FOTO: TOR MJAALAND

Ok med plass til bak­sete­pas­sa­sje­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.