Enk­le­re å få la­det bi­len i fel­les­an­legg

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Nå blir det enk­le­re å lade el­bi­ler og plug in-hy­bri­der i bo­retts­lag og sam­ei­er.

– Du kan ikke len­ger nek­tes la­ding i sam­ei­er der­som det ikke fin­nes en me­get god grunn. Nå plas­se­res be­vis­byr­den hos sty­ret, sier ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk el­bil­for­ening, Chris­ti­na Bu.

Hun fast­slår at la­ding i fel­les­an­legg er noe man­ge el­bi­lis­ter i de størs­te by­ene er opp­tatt av.

– Der­for er vi gla­de for å kun­ne fast­slå at det nå vil bli enk­le­re å set­te opp lade­sta­sjon i sam­ei­er, sier Bu.

IKKE BRANNFARE

Hun kjen­ner til man­ge til­fel­ler der be­bo­ere har blitt nek­tet la­ding av sty­ret.

– Den van­ligs­te be­grun­nel­sen, som er grun­dig til­bake­vist av Di­rek­to­ra­tet for sik­ker­het og be­red­skap, er at la­ding av el­bil med­fø­rer brannfare. Det­te er ikke en sak­lig grunn, og kan med den nye lo­ven hel­ler ikke leg­ges til grunn for å nek­te no­en la­ding, sier Bu.

Det var 29. mai Stor­tin­get ved­tok den nye lo­ven

– Det­te er en vik­tig po­li­tisk sei­er som vi­ser at vi får gjen­nom­slag for våre med­lem­mers in­ter­es­ser. Det­te be­tyr mye for man­ge, sier Bu.

NULL­UT­SLIPP

Ved­ta­ket på­leg­ger også re­gje­rin­gen kon­kre­te til­tak og vir- ke­mid­ler i nes­te års bud­sjett, for å sik­re 2025-må­let om at alt ny­bil­salg skal være null­ut­slipp.

– Det­te er kjempe­vik­ti­ge ny­he­ter, sær­lig for folk som bor tett i by­ene. Man­ge har vært red­de for å kjø­pe el­bil for­di de ikke har til­gang til la­ding hjem­me, og man­ge opp­le­ver kunn­skaps­man­gel og pro­ble­mer med sine bo­retts­lags­sty­rer i for­bin­del­se med la­ding, sier Bu.

– Det­te kan fjer­ne en av de vik­tigs­te bar­rie­re­ne for en stor an­del av be­folk­nin­gen, de som ennå ikke har turt å vur­de­re el­bil som frem­komst­mid­del, sier Bu.

LADEKLARE BYGG

– Ved­ta­ket ber også re­gje­rin­gen om å se på hvor­dan alle nye bygg skal gjø­res ladeklare, alt­så at be­boer­ne skal sik­res en en­kel etter­mon­te­ring av eget lade­ut­styr. Alt an­net skal være på plass når byg­get står fer­dig, sier Bu.

– Med den nye lov­teks­ten i ei­er­sek­sjons­lo­ven på plass, er det sty­ret som må leg­ge fram be­vis på at det er umu­lig å få la­det bi­len i fel­les­an­leg­get. Der­med skal du slip­pe å møte en «Narve­stad»-styre­le­der som sier «nei, det­te vil ikke vi ha her», sier Bu, med hen­vis­ning til den kjen­te fi­gu­ren fra Nrk-se­ri­en Boretts­la­get.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

End­ring i ei­er­sek­sjons­lo­ven skal gjø­re det enk­le­re å få la­det i fel­les­an­legg i sam­ei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.