Ti­tu­se­ner av bi­ler har ikke løs­ning for dab+

Nå be­gyn­ner det å has­te for man­ge sør­len­din­ger som fort­satt øns­ker å ha riks­dek­ken­de ra­dio­sig­na­ler i bi­len.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

– Ja, 21. juni sluk­kes de ana­lo­ge sen­din­ge­ne i beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne og i Ro­ga­land. Da er det dab+ som gjel­der om du vil ta inn alle de riks­dek­ken­de ra­dio­ka­na­le­ne, sier Terje Rep­stad, ser­vice­mar­keds­ssjef hos Gum­pens Auto Vest i Kris­tian­sand.

Det er fort­satt er tu­sen­vis av bil­ei­ere som ikke har klar­gjort bi­len for mot­tak av dab+, som alt­så er be­teg­nel­sen på de di­gi­ta­le sen­din­ge­ne Stor­tin­get har be­slut­tet skal inn­fø­res i Nor­ge.

MIL­LI­AR­DER TIL SAM­MEN

Nå fin­nes det en rek­ke al­ter­na­ti­ver til bil­verk­ste­de­ne, alt fra bil­ra­dio­spe­sia­lis­ter til bygg­vare­for­ret­nin­ger er på det­te mar­ke­det som er be­reg­net til å kos­te nors­ke bil­ei­ere fle­re mil­li­ar­der kro­ner. Man­ge kjø­per dab-adap­ter via net­tet og mon­te­rer selv. Med de mu­lig­he­ter for feil som da kan opp­stå. I en un­der­sø­kel­se NAF har fore­tatt vi­ser det seg at feil­mon­te­ring er år­sa­ken hos opp mot 90 pro­sent av de som mel­der til­ba­ke om mot­tak­pro­ble­mer av dab+-sig­na­le­ne.

TO MIL­LIO­NER BI­LER

Med en norsk bil­park som gjen­nom­snitt­lig er rundt ti år gam­mel, er det i ut­gangs­punk­tet nær­me­re to mil­lio­ner bi­ler som har be­hov for in­stal­le­ring av dab+mot­ta­ker. No­en vil kan­skje leve, el­ler kjø­re greit vi­de­re med tau­se riks­ka­na­ler så len­ge som de fort­satt kan ta inn en del nær­ra­dio­sta­sjo­ner på Fm-net­tet.

– Men jeg vil tro at man­ge får hast­verk med å få dab+ i bi­len de nær­mes­te uke­ne, sier Rep­stad som en­kelt for­kla­rer at det er tre for­skjel­li­ge al­ter­na­ti­ver for å mot­ta de di­gi­ta­le ra­dio­sen­din­ge­ne i bi­ler som ikke har in­stal­lert det­te fra de var nye. Stort sett er det bi­ler yng­re enn 2012/2013-mo­del- ler som har det­te in­stal­lert når de kom­mer fra bil­fab­rik­ken.

ADAP­TER

Det enk­les­te er å mon­te­re et adap­ter på dash­bor­det. En an­ten­ne fes­tes på inn­si­den av front­ruta, og den­ne tren­ger strøm og jor­ding til ka­ros­se­ri­et. Adap­te­ret er tråd­løst og sen­der de di­gi­ta­le sig­na­le­ne til den gam­le Fm-ra­dio­en i bi­len. Du skif­ter ka­na­ler via adap­te­ret. Pri­sen lig­ger fra litt over 3000 kro­ner og opp­over.

Man kan også vel­ge en in­te­grert løs­ning der man fort­satt kan bru­ke bi­lens ek­sis­te­ren­de ra­dio når man skal skif­te ka­nal. Også her va­rie­rer pri­se­ne ut fra mo­dell og ut­styr.

– Hos oss kos­ter en slik mon­te­ring med ut­styr fra ca 5000 kro­ner og opp­over, sier Rep­stad.

NY RA­DIO

Da vi be­søk­te Gum­pens Auto Vest, var bil­me­ka­ni­ker Tor­stein Kile­dal og lær­ling Mor­ten Hann­ås i full gang med å sør­ge for at ei­e­ren av en VW Toura­reg får dab+ i bi­len. Den­ne bil­ei­e­ren had­de valgt det al­ter­na­ti­vet de fles­te vel­ger, nem­lig å mon­te­re et adap­ter på dash­bor­det. Had­de bil­ei­e­ren valgt å skif­te ut hele spil­le­ren, vil­le det blitt om­trent dob­belt så dyrt.

– Hos oss kos­ter det fra rundt 6000 kro­ner og opp­over, alt fra hva slags bil­mo­dell det drei­er seg om og an­leg­get man vel­ger, sier ser­vice­mar­keds­sje­fen.

– De al­ler fles­te vel­ger det enk­les­te al­ter­na­ti­vet med et adap­ter mon­tert på dash­bor­det som man fra nå av sty­rer ra­dio­en med, sier Rep­stad.

FOTO: TOR MJAALAND

Ser­vice­mar­keds­sjef Terje Rep­stad hos Gum­pens Auto Vest tror man­ge sør­len­din­ger fort­satt mang­ler dab+ i bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.