FAKTA

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Di­gi­tal Au­dio Broad­cas­ting (dab)

● Dab – på norsk di­gi­tal lyd­kring­kas­ting, er en euro­pe­isk stan­dard for di­gi­tal­ra­dio som skal er­stat­te da­gens Fm-sen­din­ger.

● Stan­dar­den kre­ver nytt mot­ta­ker­ut­styr (dab-ra­dio­er).

● Fm-net­tet ble tatt i bruk i Nor­ge i 1954.

● I 1995 star­tet NRK prøve­sen­din­ger med dab som gir plass til fle­re ka­na­ler.

● NRK og and­re lands­dek­ken­de ra­dio­sta­sjo­ner øns­ket ras­kest mu­lig over­gang for å spa­re pen­ger.

● De ble bønn­hørt i fjor da re­gje­rin­gen ved­tok at Nor­ge som det førs­te lan­det i Euro­pa, skal sten­ge Fm-net­tet i lø­pet av 2017.

● Det vil fort­satt være mu­lig å høre lo­kal­ra­dio på Fm-net­tet etter at ho­ved­net­tet er sluk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.