Nor­ge inn­fø­rer først

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● 41 land har bygd ut el­ler plan­leg­ger å byg­ge ut dab. Dan­mark, Stor­bri­tan­nia, Sveits, Tysk­land, Ita­lia og Ne­der­land sat­ser på dab som frem­ti­dig ra­dio­platt­form. Fle­re av lan­de­ne har ut­tal­te pla­ner om hvor­dan dab skal er­stat­te FM, men Nor­ge blir det førs­te lan­det som sluk­ker sine na­sjo­na­le Fm-sen­din­ger.

En del bi­ler pro­du­sert for no­en år si­den har dab-ra­dio mon­tert. Den­ne kan ikke ta inn dab+-sig- na­ler som er en vi­dere­ut­vik­ling av dab, som også Nor­ge star­tet med. En van­lig dab-ra­dio kan ikke gjen­gi dab+ sen­din­ger, men en dab+ ra­dio spil­ler beg­ge for­mat. Bak­grun­nen for over­gan­gen til dab+ er at det­te blir den di­gi­ta­le ra­dio­stan­dar­den i Euro­pa.

FOTO: MJAALAND, TOR

Ei­e­ren av den­ne bi­len har vært tids­nok ute til å få mon­tert dab+ i bi­len. Her er det bil­me­ka­ni­ker Tor­stein Kile­dal som mon­te­rer an­ten­nen i vin­du­et mens me­ka­ni­ker­lær­ling Mor­ten Hann­ås har res­ten av ut­sty­ret klart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.