Kom­mer med kom­pakt-suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Det går kjapt unna med nye Sko­da-mo­del­ler for ti­den. Nå er den kom­pak­te suv-en Karoq pre­sen­tert og klar for Nor­ge mot slut­ten av året.

Sko­da har am­bi­sjo­ner om å sel­ge hele 2400 Karoq i lø­pet av nes­te år. og gjør som and­re bil­im­por­tø­rer, nem­lig åp­ner for for­hånds­be­stil­ling av bi­len. Med sed­van­lig tøff Sko­da­pri­sing kan den nye suv-en bli en ny Nor­ges-suk­sess.

På sam­me måte som for den stør­re «bro­ren» Ko­diaq skal fol­ket fra øya Ko­diak i Alas­ka ha gitt in­spi­ra­sjon til nav­net Sko­da Karoq.

Den kom­pak­te suv-en må­ler 4,4 me­ter i leng­den, 1,8 me­ter i bred­den og den er 1,6 me­ter høy. Bi­len har en bakke­kla­ring på opp­til 18,3 cm.

Sko­da er kjent for roms­li­ge ba­ga­sje­rom og selv om den kom­pak­te suv-en ikke kan måle seg med sta­sjons­vog­ne­ne Octa­via og Su­perb, er 521 li­ter med bak­sete­ryg­gen opp­slått ab­so­lutt bra i den­ne klas­sen. Vel­ger du lengde­jus­ter­ba­re bak­se­ter, kan ba­ga­sje­roms­plas­sen va­rie­res fra 479 til 588 li­ter. Se­te­ne kan også tas ut av bi­len, og da byr den på hele 1810 li­ter ba­ga­sje­plass.

YETI UT

Karoq er­stat­ter åpen­bart den lil­le suv-en Yeti som har gått i en god del år uten å bli no­en best­sel­ger hos Sko­da. Og fra Pa­ris-ut­stil­lin­gen i fjor høst gjen­kjen­ner vi Vol­ks­wa­genei­de Seat Ateca, byg­get i Spa­nia, som ble lan­sert der. Karoq er åpen­bart den tsjek­kis­ke søs­ter­mo­del­len til Ateca som fikk mye og for­tjent opp­merk­som­het i Pa­ris.

Som hos man­ge kon­kur­ren­ter til­byr også Sko­da mye spen­nen­de på infotain­ment­si­den med nye in­for­ma­sjons­og na­vi­ga­sjons­tje­nes­ter, Ca­re Con­nect-pak­ken lar deg sty­re en rek­ke funk­sjo­ner via smart­te­le­fo­nen og for­bin­der deg med ditt fore­truk­ne verk­sted. Den tred­je tje­nes­ten, sos­nødan­rop, vars­ler auto­ma­tisk nød­sen­tra­len om det skul­le opp­stå et tra­fikk­uhell.

INDUKSJONSLADING

Det er også mu­lig med induksjonslading av smart­te­le­fo­ner, og auto­ma­tisk kob­ling av smart­te­le­fo­nen til bi­lens an­ten­ne for å få bed­re dek­ning.

Par­ke­rings­as­sis­tent, la­ne as­sist, blind­sone­vars­ling og front as­sist med fot­gjen­ger­be­skyt­tel­se er også til­gjen­ge­lig på den nye suv-en, som kan trek­ke til­hen­ger på opp til to tonn.

Bi­len lan­se­res med to ben­sin­mo­to­rer og to die­sel­mo­to­rer. TSI (ben­sin) le­ve­res med 115 hk og 150 hk med slag­vo­lum på hen­holds­vis 1,0 og 1,5 li­ter. TDI (die­sel) le­ve­res også med 115 og 150 hk, men med slag­vo­lum på hen­holds­vis 1,6 og 2,0 li­ter. 2,0 TDI 150 hk le­ve­res også med kom­bi­na­sjo­nen 4x4 og DSG.

FOTO: SKO­DA

Også Karoq til­byr mye på infotain­ment-si­den.

FOTO: SKO­DA

Slik ser den nye kom­pakt-suv-en fra Sko­da, Karoq, ut. Den er­stat­ter Yeti.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.