Har pas­sert 30.000 som førs­te el­bil

Nissan Leaf er den førs­te el­bi­len som har pas­sert 30.000 le­ve­rin­ger i Nor­ge.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: MOR­TEN ABRAHAMSEN

– Det­te er en stor mile­pæl for vårt mer­ke, sa Pierill Pouret, sjef for Nis­sans el­bil­di­vi­sjon, un­der en mar­ke­ring ny­lig.

Han me­ner det var svært få som trod­de på el­bi­ler da de først vis­te Leaf i 2010.

– Nå tror alle at bat­te­ri­er er frem­ti­den, noe vi men­te for ti år si­den.

Iføl­ge Pouret er det rundt 400.000 hele­lek­tris­ke bi­ler i Euro­pa, og vel 110.000 av dis­se er i Nor­ge.

– FREMTIDENS MARKED

– Til sam­men­lig­ning til­sva­rer det nors­ke per­son­bil­mar­ke­det én pro­sent av det to­ta­le mar­ke­det i Euro­pa, sier Pouret.

I Nor­ge lig­ger el­bi­lan­de­len på rundt 17 pro­sent av de nye per­son­bi­le­ne, i de fles­te and­re land er an­de­len knapt re­gist­rer­bar.

– Vi me­ner at det nors­ke bil­mar­ke­det vi­ser hvor­dan frem­ti­den skal bli, sier Pouret.

Om­trent sam­ti­dig som Nissan nåd­de sin mile­pæl, ble de tre førs­te Opel Am­pe­ra-e over­le­vert til sine nors­ke ei­ere. Det­te en el­bil med en teo­re­tisk rekke­vid­de på drøyt 50 mil, vel ti mil mer en de nær­mes­te kon­kur­ren­te­ne.

LANG VENTELISTE

Over 4000 nord­menn har be­stilt bi­len, og vente­lis­te­ne hos den nors­ke im­por­tø­ren ho­per seg opp. Rundt halv­an­net år må man på­reg­ne før man har nøk­ke­len i hån­den.

– Det­te er selv­sagt en merke­dag for alle oss i Opel. Et­ter­spør­se­len etter den­ne bi­len har over­gått alle våre for­vent­nin­ger, sa Bernt G. Jes­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Opel Nor­ge, da de førs­te bi­le­ne ble over­le­vert.

– Nor­ge har vært et prio­ri­tert marked fra Opel helt fra be­gyn­nel­sen. Vi var først ute med å åpne for be­stil­lin­ger, den euro­pe­is­ke lan­se­rin­gen ble lagt til Nor­ge.

MERKEVARE OG TEK­NO­LO­GI

I 2018 vil Au­di og Ja­gu­ar lan­se­re sine førs­te el­bi­ler, og så går det tro­lig slag i slag med lan­se­rin­ger fra en rek­ke and­re mer­ker.

– Det ser ut som folk ak­ku­rat nå sit­ter og ven­ter på nye mo­del­ler. 350 til 500 kilo­me­ter i rekke­vid­de er for­nuf­tig, og en klar øk­ning fra hva de fles­te van­li­ge el­bi­le­ne har i dag. Det er der­for Opel Am­pe­ra-e tar av nå, sier An­ders Hov­de, se­nior­råd­gi­ver i ana­lyse­by­rå­et Kan­tar TNS.

– Til nå har en slik rekke­vid­de bare vært til­gjen­ge­lig med de be­ty­de­lig dy­re­re Tesla-mo­del­le­ne, sier Hov­da.

Han me­ner også at tek­no­lo­gi- en er en vik­tig dri­ver når det kom­mer til hvil­ke valg nors­ke bil­kun­der gjør.

Opel har vært tem­me­lig ano­ny­me i de nors­ke salgs­lis­te­ne de sis­te ti åre­ne, men plut­se­lig skal «alle» ha Am­pe­ra-e.

UT­VIK­LIN­GEN HAR GÅTT FORT

– Sam­ti­dig må merke­va­ren ha en viss tro­ver­dig­het, og det er in­gen bar­rie­rer rundt Opel. Kom­mer et mer­ke uten den helt sto­re for­ank­rin­gen i mar­ke­det med en bil som har den bes­te tek­no­lo­gi­en og som sklir pent gjen­nom den nors­ke av­gifts­sys­te­met, strøm­mer kun­de­ne til. Men vi vet at en som ei­er en BMW, i svært li­ten grad vil vur­de­re en Mit­sub­ishi.

Det er fort gjort å glem­me hvor fort det har gått, me­ner Chris­ti­na Bu, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk el­bil­for­ening. I 2009 var det 3000 el­bi­ler i Nor­ge, i 2015 ble 50.000 pas­sert, og i no­vem­ber 2016 run­det el­bi­lan­tal­let 100.000.

– El­bil­sal­get har fla­tet litt ut den se­ne­re ti­den, men det tror vi har al­ler mest å gjø­re med at man­ge sit­ter på gjer­det og ven­ter på det som kom­mer.

En rek­ke av de sto­re pro­du­sen­te­ne har meldt at de straks er kla­re med el­bi­ler. Pouret i Nissan av­slør­te at and­re ge­ne­ra­sjon Leaf skal av­du­kes 6. sep­tem­ber, uten at han vil­le gå ut med de­tal­jer, bort­sett fra at den skal ha en tek­no­lo­gi som langt på vei gjør den selv­kjø­ren­de.

Bu tar ukent­lig imot be­søk bå­de fra bil­pro­du­sen­ter og and­re lands myn­dig­he­ter som vil lære av Nor­ge og se hvor­dan in­fra­struk­tu­ren rundt el­bi­le­ne er løst.

FOTO: NISSAN

Til høs­ten skal Nissan pre­sen­te­re en helt ny ge­ne­ra­sjon Leaf. Tro­lig vil den lig­ne på den­ne kon­sept­bi­len som de har vist på bil­ut­stil­lin­ger i år.

NTB SCANPIX

Bernt G. Jes­sen i Opel har en ordre­bun­ke på over 4000 kun­der til Am­pe­ra-e.

FOTO: JA­GU­AR

Nes­te år kom­mer Ja­gu­ar med sin I-pace.

FOTO: KAN­TAR TNS

Bil­ana­ly­ti­ker An­ders Hov­de i Kan­tar TNS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.