Har­de­re til verks mot ulov­lig mo­bil­bruk i bil

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I Eng­land mis­ter fers­ke fø­re­re lap­pen hvis de blir tatt for å bru­ke mo­bil­te­le­fon mens de kjø­rer. Nå vur­de­rer sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol

vik-ol­sen å inn­lem­me slike over­tre­del­ser i prikk­be­last­nings­ord­nin­gen også i Nor­ge, skri­ver nett­ste­det mo­tor. no. – Tal­le­ne fra forsk­nin­gen vi­ser be­ty­de­lig økt ri­si­ko, fak­tisk fra 22 til hele 164 gan­ger høy­ere ved ulov­lig mo­bil­bruk enn ved van­lig akt­som kjø­ring, sier sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen til mo­tor.no. – Sta­tens veg­ve­sen har an­slått at uopp­merk­som­het hos fø­rer var en med­vir­ken­de år­sak til 25 pro­sent av alle døds­ulyk­ke­ne mel­lom 2005 og 2015. Det­te er uak­sep­ta­belt høye tall, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

I Eng­land kan man mis­te fø­rer­kor­tet for mo­bil­bruk i bil. Sam­me re­gel kan bli inn­ført i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.