Sta­bilt salg av el­bi­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I april ble det re­gist­rert 1687 nye null­ut­slipp per­son­bi­ler. Det­te er 14,9 pro­sent av alle nye per­son­bi­ler re­gist­rert den­ne må­ne­den. I april i fjor had­de null­ut­slipps­bi­le­ne 14,1 pro­sent mar­keds­an­del. Men si­den det ble re­gist­rert en god del fær­re bi­ler to­talt i april i år, er det også en ned­gang i an­tall null­ut­slipps­bi­ler. Det ble ny­re­gist­rert 306 fær­re (-15,4 %) null­ut­slipps­bi­ler i april i år enn i sam­me må­ned i fjor. Fi­re av de nye null­ut­slipps­bi­le­ne som ble re­gist­rert i april var hydro­gen­bi­ler, res­ten var el­bi­ler. I Vest-ag­der ble det re­gist­rert 81 nye el­bi­ler, i Aust-ag­der 24 i april, i føl­ge OFV.

TOR­STEIN ØEN FOTO:

BMW i3 var den klart mest solg­te el­bi­len i Nor­ge i april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.