Selv­kjø­ren­de med vin­ter­trøb­bel

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Vi hø­rer sta­dig om at selv­kjø­ren­de bi­ler er like om hjør­net, og bil­pro­du­sen­te­ne kjem­per om å bli først på mar­ke­det med slike. Tesla hev­der de al­le­re­de har bi­ler som i stor grad er selv­kjø­ren­de. Men nep­pe på vin­te­ren. For snø og is gir pro­ble­mer for de selv­kjø­ren­de bi­le­ne. Iføl­ge nett­ste­det mo­tor.no vil de førs­te bi­le­ne som kom­mer, ikke fun­ge­re vin­ters­tid. Det er Hen­rik Gre­en, ut­vik­lings­sjef hos den svens­ke bil­pro­du­sen­ten Vol­vo, som sier det­te. Bi­le­ne er nem­lig helt av­hen­gi­ge av å «se» om­gi­vel­se­ne rundt seg for å fun­ge­re. Der­som bi­lens sen­so­rer, det vil si ka­me­ra, ra­dar og la­ser, er til­dek­ket av snø el­ler is, er bi­len blind. Det sam­me skjer der­som mar­ke­rings­stri­pe­ne i vei­ba­nen er til­dek­ket av snø.

FOTO: TOR MJAALAND

Tesla Mo­del X i som­mer­li­ge om­gi­vel­ser. På vin­te­ren kan det bli trøb­bel når mar­ke­rings­stri­pe­ne i vei­ba­nen er dek­ket av snø og is.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.