Lexus med ny kunde­til­freds­hets­re­kord

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Lexus, luk­sus­mer­ket til Toyo­ta, top­per igjen bil­bran­sjens tøf­fes­te måle­stokk for kunde­til­freds­het, den år­li­ge un­der­sø­kel­sen Auto­in­dex. Det er fak­tisk sjet­te år på rad at Lexus er på topp og den­ne gang ved bå­de å re­gist­re­re den høy­es­te po­eng­sum­men som noen­sin­ne er målt, og øke av­stan­den til kon­kur­ren­te­ne. Det er nett­ste­det broom. no som skri­ver det­te om un­der­sø­kel­sen hvor 15.934 nors­ke bil­ei­ere har gitt sin me­ning om bil og bil­hold. De har svart på en rek­ke spørs­mål in­nen fi­re ka­te­go­ri­er: Bil­mer­ket, for­hand­le­ren, verk­ste­det – og lo­ja­li­tet. Num­mer to ble BMW, fulgt av Vol­vo, Su­ba­ru og Mer­ce­des-benz. Un­der­sø­kel­sen om­fat­ter 23 bil­mer­ker som skal være første­gangs­re­gist­rert mel­lom 2010 og 2016.

FOTO: LEXUS

Lexus er igjen på topp når det gjel­der kunde­til­freds­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.