Skal pro­du­se­re Vol­vo i In­dia

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Vol­vo gjør det bra for ti­den, blant an­net med den nye luk­sus-suv-en XC90 . Nå sat­ser den svensk-ki­ne­sis­ke bil­pro­du­sen­ten også uten­for Sve­ri­ge, skri­ver nett­ste­det broom. no. Tre nye fab­rik­ker er byg­get i Ki­na, og nå er det klart at det skal sat­ses også i In­dia der det skal star­tes pro­duk­sjon av flagg­ski­pet XC90 i In­dia. Iføl­ge broom.no skal alle de­le­ne kom­me fer­di­ge til fab­rik­ken i In­dia, hvor bi­le­ne så mon­te­res. Det­te er slett ikke uvan­lig når det er snakk om en be­gren­set pro­duk­sjon. I fjor ble det solgt bare 1400 Vol­vo-bi­ler i In­dia, men sal­get er sterkt øken­de.

FOTO: TOR MJAALAND

Den­ne bi­len, Vol­vo XC90 skal nå set­tes sam­men ved en ny fab­rikk i In­dia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.