Tro­ens øye ser det!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - METTE B. STOVELAND

Joh. 14, 15-21

Når vi prø­ver å be­skri­ve el­ler for­kla­re Den Hel­li­ge Ånd, er det nok no­en som sy­nes det hø­res utro­lig ut. De sy­nes nok vi som tror på den og for­hol­der oss til den, er som barn som tror på even­tyr. En ånd – som vi­ser oss vei­en gjen­nom li­vet – hø­res ut som non­sens. Det vi ikke kan ta på, for­kla­re el­ler be­vi­se vi­ten­ska­pe­lig av­vi­ses.

Man får ikke øye på Den Hel­li­ge Ånd med et uten­fra-blikk. Den er in­ne i oss. Det er i vårt ind­re vi kan mer­ke at den er virk­som. Den hjel­per vårt ind­re øye til å se det som er ve­sent­lig for tro­en. Den hjel­per oss å se at Je­sus le­ver nå! og vi­ser oss mu­lig­he­te­ne til å els­ke ham ved å gjø­re tje­nes­ter for ham. Den Hel­li­ge Ånd er en er­fa­ring! Den kan ikke be­vi­ses, men er al­li­ke­vel ty­de­lig til ste­de i ver­den for dem som har syn for det.

Je­sus lo­vet sine ven­ner at de ikke skul­le bli over­latt til seg selv, men all­tid ha Den Hel­li­ge Ånd in­ne i seg. På den må­ten er Je­sus selv med oss og i oss – alle da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.