50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JUNI 1967

●● På sam­me måte som i 1946 brøt det da­gen før åp­nin­gen av Hov­den Høy­fjells­ho­tell ut brann i byg­nin­gen. Selve ho­tel­let fikk ube­ty­de­li­ge ska­der, men ved 15-ti­den i går sto ta­ket på per­so­nal­fløy­en ikke desto mind­re i full fyr. Ta­ket over per­so­nal­fløy­en ble helt øde­lagt, men det­te tre­ta­ket var bare et p pro­vi­so­ri­um, som var lagt på for å hind­re frost­st­ska­der på mur­ta­ket i vin­ter. Egent­lig skal det byg­ges sove­roms­fløy i full høy­de over den en­eta­sjes per­so­nal­fløy­en, men det­te er blitt ut­satt. Etter vel en time kom en brannn­bil fra nær­mes­te brann­sta­sjon, Ed­land nd i Hauk­lig­rend. På det­te tids­punk­tet had­de imid­ler­tid de an­sat­te ved ho­tel­let t fått bran­nen un­der kon­troll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.