25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JUNI 1992

●● En idyl­lisk fiske­ba­sar med ny­gravd vann­speil bak en riks­vei med tung­trans­port. Ny bro over en del­vis gjen­fylt Gra­va­ne-ka­nal. Fiske­mot­tak i sjø­bu­stil uten­for broa. Nå fore­lig­ger det en­de­li­ge re­gu­le­rings­for­sla­get fo for Gra­va­ne, teg­net på opp­ford­ring av havne­di­rek­tør Odd A. Salvesen av ar­ki­tekt­kon­to­re­ne ATEK og Lauv­land og Aas­heim. Pla­nen in­ne­bæ­rer at ho­ved­de­len av Lagmannsholmen og Caledo­i­nen-om­rå­det re­gu­le­res til kon­tai­ner­virk­som­het. I ka­na­len skal det bli fiske­ba­sar, ka­fe­er og nytt v vann­speil. Tan­ken er at alle byg­ning ge­ne skal være i sjø­bu­stil. – Det­te er en p plan etter mitt hjer­te, smi­ler havned di­rek­tør Odd A. Salvesen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.